Výzva bude zverejnená čoskoro…

Podprogram MEDIA ponúka finančnú podporu európskym sales agentom, ktorí dokážu preukázať úspech v oblasti predaja nenárodných európskych filmov.
OD ROKU 2019 TÁTO VÝZVA JE SPOJENÁ S AUTOMATICKOU PODPOROU DISTRIBÚCIE

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.
Je rozdelený do dvoch hlavných častí:

Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnený žiadateľ
Sales agent, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá počas stanoveného referenčného obdobia:
Sales agent reprezentoval najmenej 8 európskych filmov (z ktorých aspoň 1 bol nenárodný) a na základe zmluvy ich predal v najmenej desiatich krajinách zúčastnených v podprograme MEDIA.
v danom období musela prebehnúť kinodistribúcie aspoň 3 z týchto filmov aspoň v 3 krajinách MEDIA (dokazuje sa výkazom distribútora v Automatickej podpore)

Podpora európskych obchodných zástupcov (sales agents) európskych filmov pozostáva z dvoch fáz:
– generovanie potenciálneho fondu, ktorý sa vypočíta pri podaní žiadosti na základe ukazovateľov medzinárodného predaja spoločnosti pôsobiacej ne európskom trhu v referenčnom období 2014 – 2018. 

– reinvestícia takto vytvoreného potenciálneho fondu každou spoločnosťou do nasledovných modulov:

Modul 1 – minimálne garancie alebo zálohy za medzinárodné práva na predaj filmov s nie skorším copyrightom ako rok 2014 a neskôr – nenárodných európskych filmov,
Modul 2 – propagácia, marketing a reklamu na trhu, na ktorom sa nový nenárodný európsky film uvádza.

Film musí byť z väčšej časti produkovaný producentom, resp. producentmi sídliacimi v krajinách, ktoré sú zapojené do podprogramu MEDIA, a vyrobený prevažne v spolupráci s profesionálmi z príslušných krajín. Musí ísť o nový (rok 2014 a neskôr) hraný, animovaný alebo dokumentárny film s dĺžkou minimálne 60 minút, ktorý pochádza z inej krajiny, akou je krajina jeho distribúcie (tzv. nenárodný film).

Súčasťou filmu nesmú byť alternatívne obsahové zložky (opera, koncerty, predstavenia atď.) ani reklama. 

Financovanie
– max. 60% oprávnených nákladov
– 20 000 eur, ak sales agent splní vyššie uvedené základné podmienky
– ak sales agent úspešne splní podmienky uvedené vyššie, môže získať dodatočnú podporu – potenciálny fond. Tento bude vypočítaný ako percentuálny podiel potenciálneho fondu vygenerovaného pri automatickej podpore distribúcie pre nenárodné filmy.
– 20% z potenciálneho fondu pre krajiny s vysokou produkčnou kapacitou (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, UK)
– 30% z potenciálneho fondu pre krajiny s nižšou produkčnou kapacitou

NOVÉ INFORMÁCIE VO VÝZVE
Samostatné žiadosti na reinvestíciu už nie sú potrebné, takisto nie je stanovený presný deadline. Plánované reinvestície sa vo forme deklarovaných nákladov podávajú priamo v žiadosti o podporu a príjemcovia majú 24 mesiacov na to, aby mohli použiť svoj vygenerovaný fond.
V Annex 2 a Annex 3 sú pridané informácie. 

Uzávierky predkladania projektov:
7. novembra 2019 do 17.00
 

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A – Všeobecné informácie
Časť B – EACEA/29/2018 Podpora obchodných zástupcov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.LINK:

Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/01/2018 Podpora obchodných zástupcov
NOVÁ VÝZVA 
EACEA/29/2018 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/01/2017 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/1/2016 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov
EAC/S21/2013 Podpora obchodných zástupcov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/29/2018  Podpora obchodných zástupcov

EACEA/01/2018 Podpora obchodných zástupcov 
EACEA/1/2017 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/1/2016 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov
EAC/S21/2013 Podpora obchodných zástupcov