Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou.


Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.
Je rozdelený do dvoch hlavných častí:

• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnený žiadateľ

Táto schéma je určená pre spoločnosti, ktoré vyrobili aspoň jednu nedávno distribuovanú videohru, ktoré chcú investovať do vývoja novej koncepcie alebo prototypu videohier.
Táto schéma podporuje európske nezávislé spoločnosti vytvárajúce videohry s potvrdenými skúsenosťami. 
 
Spoločnosti žiadateľov musia:
– mať sídlo v jednej z krajín, ktoré sa zúčastňujú podprogramu MEDIA a väčšinovo ich vlastnia štátni príslušníci týchto krajín
– existovať minimálne 12 mesiacov a mať hlavnú obchodnú činnosť výrobu videohier
– vlastniť väčšinu práv na projekt, pre ktorý sa požaduje podpora

Žiadateľské spoločnosti musia byť tiež schopné preukázať, že v minulosti vyvinuli / vyrobili naratívnu videohru (narrative-led)
– Táto hra musí byť vyprodukovaná žiadateľovou spoločnosťou (osobný kredit majiteľa ani subdodávateľská činnosť žiadateľa nebude braná do úvahy). 
– Spoločnosť musela videohru komerčne distribuovať (sales report – správa o predaji, ktorá zobrazuje príjmy vytvorené medzi 1. januárom 2017 a dátumom predloženia žiadosti)

Prípustné projekty
Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou (príbeh musí byť prítomný počas celej hry (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver) bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.)

Financovanie

Celkový pridelený grant sa môže pohybovať od 10 000 EUR do 150 000 EUR a musí byť maximálne 50% z celkových oprávnených nákladov. 

Produkčná fáza (začínajúca vytvorením prvého hrateľného prototypu / skúšobná verzia hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 8 mesiacov od dátumu podania žiadosti.

 
Uzávierka predkladania projektov:
12. február 2020

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Výzva

Časť A – Všeobecné informácie
Časť B – EACEA/19/2019 Podpora vývoja európskych videohier

Žiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/24/2018 Podpora vývoja európskych videohier
EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier
EACEA/22/2016 Podpora vývoja európskych videohier
EACEA/20/2015 Podpora vývoja európskych videohier
EACEA/06/2015 Podpora vývoja európskych videohier
EAC/S31/2013 Podpora vývoja videohier

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/19/2019 Podpora vývoja európskych videohier
EACEA/24/2018 Podpora vývoja európskych videohier

EACEA/24/2017 Podpora vývoja európskych videohier
EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier
EACEA/20/2015 Podpora vývoja videohier
EACEA/06/2015 Podpora vývoja videohier
EAC/S31/2013 Podpora vývoja videohier