Rok pre klímu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na komunity. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus. https://yearofclimate.care

 

Skupina organizátorov, inštitúcií i jednotlivcov, aktívnych v oblasti kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia spúšťa iniciatívu Rok pre klímu / Year of Climate Care. Rok pre klímu je projektom inšpirovaným celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na spoločnosť a komunity. Projekt rozvíja myšlienky iniciatívy Európskej komisie Nový európsky Bauhaus.

Projekt iniciovali Goetheho inštitút na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku a ako partnerov si prizvali Manifest 2020, Novú Cvernovku a Festival udržateľnosti a umenia Nasuti, odborné organizácie Slovenské centrum dizajnu a Slovenskú komoru architektov, združenie PUNKT, ktoré organizuje komunitné aktivity ako napríklad Dobrý trh, a Anténu, sieť nezávislých kultúrnych centier. Partnerskými organizáciami budú ďalšie rešpektované inštitúcie a organizácie, ktoré sú odborne činné v oblastiach kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia i vzdelávania.

Táto skupina kultúrnych organizátorov a odborníkov zorganizuje počas roka 2022 sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít s perspektívou pokračujúcej spolupráce v ďalšom období.

Program projektu nadväzuje na iniciatívu Európskej komisie a jej predsedníčky Ursuly von der Leyen Nový európsky Bauhaus a rozvíja základnú trojicu prepojených hodnôt udržateľnosť, inklúzia a kultúrne hodnoty.

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať.

Očakávaný dlhodobý výsledok je, že organizátori a partneri projektu vytvoria distribuovanú medziodborovú platformu na výmenu poznatkov a spoluprácu medzi kreatívnym, vzdelávacím a inými sektormi.

Pojem climate care (starostlivosť o klímu) je už známy, jeho princípom je v záujme aktívneho prístupu k problémom používať aj pozitívny pojem popri zaužívaných termínoch climate crisis climate change a zamerať pozornosť na dôležitú oblasť starostlivosti (care).

Cieľové skupiny

Toto sú tri hlavné cieľové skupiny projektu, ktoré považujeme za dôležité v procese zmeny spoločnosti.

  • Profesionáli v oblasti vzdelávania (educators) = komunita odborníkov v oblasti vzdelávania, formálneho a neformálneho vzdelávania
  • Tvorcovia = zástupcovia kreatívneho sektora (creatives) = medzi nimi sú architekti, dizajnéri, umelci, teoretici, kurátori…
  • Zástupcovia komunít (stakeholders) = zástupcovia miestnej samosprávy, lídri a zástupcovia komunít, politickí predstavitelia…

Program v roku 2022

  1. Séria podujatí – diskusie, prednášky, workshopy, návštevy zahraničných expertov, stretnutia…
  2. Experimentálna letná klimatická akadémia
  3. Umelecké výskumné rezidencie

Štruktúra programu

Program metaforicky nasleduje prirodzený ročný cyklus v našich geografických podmienkach.

Jar bude venovaná vzdelávaniu, novým profesiám, ktoré sú potrebné pre proces zmeny, novým predmetom a učebným programom na školách, celoživotnému vzdelávaniu profesionálov, ktorí môžu prispieť k zmene.

Leto bude obdobím pre klimatickú akadémiu ako intenzívne miesto a čas na výmenu informácií, skúseností. Akadémia bude zameraná na kreatívny sektor, na aktivity v oblasti architektúry a dizajnu, ktoré spájajú futuristicky, no zároveň pragmaticky zamerané riešenia problémov klimatickej zmeny.

Jeseň sa zameria na tvorcov, je obdobím, ktoré je charakteristické intenzívnym kultúrnym dianím. Do programu budú zapojené kreatívne centrá a súčasťou bude medzinárodná konferencia.

Zima ako obdobie, kedy je potrebné myslieť na ďalší rok (roky), prepojí odborníčky a odborníkov z oblasti politiky, aj komunálnej a regionálnej, prizve do dialógu zástupcov rôznych komunít a aktivít, ktoré sa venujú starostlivosti o klímu a životné prostredie.