Žiadny zo zakladajúcich dokumentov Európskej únie nenavrhuje striktnú definíciu toho, čo je kultúra, ponecháva na uvážení členských štátov a jednotlivcov, aby ju definovali na základe ich národnej, miestnej a individuálnej citlivosti. Právny základ programu Kreatívna Európa, jediného programu Európskej únie, ktorý sa osobitne zameriava na podporu kultúry, napriek tomu poskytuje otvorenú definíciu kultúrnych a kreatívnych sektorov.
 
Kompetencie EÚ v oblasti kultúry:
Úvod k Zmluve o Európskej únii hovorí o „čerpaní inšpirácie z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy“. Tiež sa v ňom uvádza, že jedným z cieľov Európskej únie je „rešpektovať jej bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a […] zaistiť ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Európy“ (článok 3) “. V článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ďalej uznáva, že právomoci EÚ v oblasti kultúry sú „vykonávať akcie na podporu, koordináciu alebo dopĺňanie činností členských štátov“.
 
Pomoc kultúrnym a kreatívnym sektorom:
Keďže jednotlivé členské štáty EÚ sú zodpovedné za svoje vlastné politiky v sektore kultúry, úlohou Európskej komisie je pomáhať pri riešení spoločných výziev. Patrí sem vplyv digitálnych technológií, meniace sa modely riadenia kultúry a potreba podporovať kultúrne a kreatívne sektory v inováciách.
 
Komisia vykonáva svoje akcie v súlade so strategickými dokumentmi o kultúrnej spolupráci, ako aj so svojimi vlastnými prioritami stanovenými na dané funkčné obdobie Komisie.
 
Aby sa zabezpečilo, že sociálna a ekonomická úloha kultúry bude uznaná v širšej tvorbe politiky a činnostiach EÚ, Komisia pracuje na niekoľkých kľúčových témach. Zabezpečuje tiež, aby sa komplexná povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov odrazila v príslušných právnych predpisoch EÚ.
 
Komisia tiež pomáha členským štátom zmierňovať nepriaznivé dôsledky kríz a všetky výzvy, v ktorých by koordinovaná reakcia EÚ mohla byť prospešná.

Viac informácií nájdete tu.