Údaje o projektoch podporených z podprogramu MEDIA za 1. polrok 2020 nájdete tu.