Program Kultúra (2007-2013) bol predchádzajúcim programom EÚ s trvaním od 1.1.2007 do 31.12.2013 
Bol vytvorený pre všetky kultúrne odvetvia a všetky kategórie kultúrnych subjektov. 

Prechádzal od striktného sektorového prístupu (ako to bolo pri predchádzajúcej generácii kultúrnych programov) k interdisciplinárnemu prístupu. Cieľom bolo propagovať rastúcu spoluprácu medzi kultúrnymi aktérmi a podporiť rôzne typy projektov spolupráce. Program bol otvorený pre účasť neaudiovizuálnych kultúrnych odvetví a kultúrnych organizácií za predpokladu, že konali v pozícii neziskového kultúrneho subjektu.

Na Slovensku bol zastúpený konzultačnou kanceláriou Kultúrny kontaktný bod, ktorá sa od 1.1.2014 spojila s kanceláriou programu MEDIA a fungujú spoločne ako Creative Europe Desk Slovakia pre nový program Kreatívna Európa.

Pôvodný web Kultúrneho kontaktného bodu nájdete na www.ccp.sk 

 

\"\"