Cieľ 1 – Nadnárodná tvorba a obeh: posilniť nadnárodnú tvorbu a obeh európskych diel a umelcov;
Cieľ 2 – Inovácie: zvýšiť kapacitu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov pri výchove talentov, inováciách, prosperite a vytváraní pracovných miest a rastu.
 
projekty sa zameriavajú na najmenej jednu (a nie viac ako dve) z týchto priorít:
 
Publikum: zvýšiť kultúrny prístup a účasť na kultúre, ako aj zapojenie a práca s publika fyzicky aj digitálne;
Sociálne začlenenie: podporovať odolnosť spoločnosti a zvyšovať sociálne začlenenie v kultúre / prostredníctvom kultúry, najmä u osôb so zdravotným postihnutím, osôb patriacich k menšinám a osôb patriacich k sociálne marginalizovaným skupinám, ako aj medzikultúrny dialóg;
Udržateľnosť: prispievať k Európskej zelenej dohode vrátane Nového európskeho Bauhausu podporou európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov pri spoluvytváraní, prijímaní a rozširovaní postupov šetrnejších k životnému prostrediu, ako aj k zvyšovaniu povedomia o udržateľnom rozvoji prostredníctvom ich kultúrnych činnosti;
Nové technológie: pomôcť európskym kultúrnym a kreatívnym odvetviam plne využívať výhody nových technológií na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a na urýchlenie ich digitálneho prechodu v reakcii na krízu COVID-19;
Medzinárodný rozmer: budovanie kapacít v európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach vrátane miestnych organizácií a mikroorganizácií, aby boli aktívne na medzinárodnej úrovni – v Európe i mimo nej;
 
Sektorovo špecifické priority: Na rok 2021 boli definované nasledujúce cielené ročné priority pre odvetvia hudba, vydavateľstvo, kultúrne dedičstvo a architektúra, ktoré boli identifikované politickými dialógmi a konzultáciami so zainteresovanými stranami, na podporu činností budovania kapacít, ako sú školenia, vytváranie sietí a podpora zameraná na zvýšenie odolnosti.
 
Projekty musia spĺňať tieto špecifické odvetvové priority:
Pre knižný (vydavateľský) sektor: Posilniť kapacity odborníkov v knižnom sektore pri predaji práv na preklad alebo adaptáciu s cieľom zvýšiť obeh európskych literárnych diel, najmä diel napísaných v menej používaných jazykoch, v Európe i mimo nej. .
Pre hudobný sektor: V nadväznosti na prípravnú akciu Music Moves Europe na roky 2018 – 2020 v oblasti hudby a vzhľadom na konkrétne okolnosti pandémie a jej dopady sa posilní kapacita hudobných profesionálov v týchto oblastiach:
Tvorba, propagácia, distribúcia a monetizácia hudby, ktorá pomáha odvetviu riešiť najmä nové digitálne, právne a technické trendy vyplývajúce z inovácií na trhu a nových obchodných modelov; alebo cezhraničný obeh európskej hudby a export hudby mimo hraníc EÚ.
Pre sektor architektúry: Posilniť kapacitu európskych architektov: komunikácia, spoluvytváranie a sprostredkovanie s občanmi a príslušnými zainteresovanými stranami v procesoch navrhovania, plánovania a budovania; alebo integrácia Európskej zelenej dohody a najmä iniciatívy Nový európsky Bauhaus; alebo internacionalizácia kariér v Európe a mimo nej.
Pre sektor kultúrneho dedičstva: Posilniť kapacity odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva: angažovanosť a sprostredkovanie občanov pri interpretácii, komunikácii a prezentácii kultúrneho dedičstva s cieľom rozvíjať vzťahy s publikom a zainteresovanými stranami, berúc do úvahy vyvíjajúce sa technologické a digitálne metódy tvorby obsahu a prezentácie archivovaných výstupov a čerpanie skúseností získaných počas blokovania; digitalizácia materiálu, miest a historických budov kultúrneho dedičstva vrátane využitia technológií 3D a AI; Riadenie rizika pre kultúrne dedičstvo – so zameraním na prevenciu a pripravenosť na riziká v súvislosti s prírodnými a neprirodzenými nebezpečenstvami vrátane adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania jej následkov v súlade s princípmi Európskej zelenej dohody.
 
Prierezové priority:
Otázky začlenenia, rozmanitosti, rodovej rovnosti a životného prostredia a boja proti zmene podnebia pri navrhovaní a realizácii svojho projektu.
 
Očakávaný dopad
Očakáva sa, že táto akcia podporí spoluprácu medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry, zvýši európsky rozmer tvorby a šírenia európskeho umeleckého obsahu, ako aj podporí vývoj, experimentovanie, šírenie alebo aplikáciu nových a inovatívnych postupov.

 

MALÉ PROJEKTY (COOP1)
minimálne 3 participujúce organizácie
max. Grant vo výške 200 000 EUR max. 80% spolufinancovanie
link na výzvu
 
STREDNÉ PROJEKTY (COOP2)
minimálne 5 organizácií
max. Grant vo výške 1 000 000 EUR max. 70% spolufinancovanie
link na výzvu
 
VEĽKÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE (COOP3)
minimálne 10 organizácií max. Grant vo výške 2 000 000 EUR max. 60% spolufinancovanie
link na výzvu
 
Deadline: 23. február 2023, 17:00 hod.
 
Trvanie projektu: maximálne 48 mesiacov
 

Kritériá na udeľovanie grantov

Relevantnosť (30 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom je projekt: relevantný z hľadiska cieľov a priorít výzvy; rieši prierezové problémy (inkluzívnosť, rodová rovnosť a vplyv na životné prostredie); má európsku pridanú hodnotu (t. j. nadnárodný charakter akcií
a činnosti, ktoré dopĺňajú regionálne, národné, medzinárodné a iné Programy a politiky Únie; Európsky rozmer partnerstva).
 
Kvalita obsahu a aktivít (30 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom: navrhované metodiky sú vhodné na dosiahnutie projektu ciele; projekt zahŕňa vhodnú kombináciu zúčastnených organizácií pokiaľ ide o profil a odbornosť, a zabezpečuje aktívny príspevok všetkých, projekt bude mať konkrétny prínos pre cieľové skupiny; návrh projektu je konzistentný a koherentný, najmä s navrhovaným časový rámec.
 
Projektový manažment (20 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom: projekt obsahuje účinné mechanizmy koordinácie medzi zúčastnenými organizáciami a navrhuje vhodné riadenie 
do projektu sú zapojené príslušné projektové tímy, zamestnanci a externí pracovníci zdroje 
rozpočet projektu je nákladovo efektívny a vyčleňuje na to príslušné zdroje
každá činnosť (dostatočný / vhodný rozpočet na správnu implementáciu;
 
Šírenie (20 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom: projekt spúšťa zmeny a inovácie; komunikačné a diseminačné stratégie majú potenciál osloviť a pozitívne ovplyvniť cieľové skupiny a zúčastnené strany organizáciami, ako aj širšou komunitou;
návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie – udržateľnosť projektu, jeho schopnosť mať naďalej vplyv a – výsledky po ukončení akcie.
 
Aktuálny zoznam PARTICIPUJÚCICH KRAJÍN
 
 
ilustračné foto: Exhibition Bratislava projektu REMAKE