ČO JE PRE NAŠU EKONOMIKU PRÍNOSNEJŠIE – INVESTÍCIE DO AUTOMOBILIEK ALEBO DO HUDBY?

 

Historicky prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle prináša okrem analýz aj odporúčania pre budúcnosť.

BRATISLAVA (SOZA) – Viac ako štyri roky vznikala historicky prvá publikácia tohto druhu, ktorá skúma oblasť hudby ako súčasti kultúry resp. hudobného, v širšom slova zmysle kreatívneho priemyslu. Po prvýkrát je tak oblasť, ktorú odborná, ale aj laická verejnosť skúma predovšetkým po stránke umeleckej podrobená ekonomickému pohľadu. Médiám a odbornej verejnosti bude predstavená v utorok 26.3. symbolicky v bratislavskom V-klube, priestore kde vznikali mnohé kapitoly slovenských hudobných dejín. Nemenej symbolické bude aj to, že v tento deň bude Európsky parlament hlasovať o novej autorskoprávnej smernici, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť digitálne prostredie, ktoré je pre hudobný priemysel čoraz dôležitejšie.

„Vďaka rozsiahlej digitalizácii sa dnes hudobný priemysel stáva masovým medzinárodným trhom plným príležitostí a výziev pre každú konkurencieschopnú ekonomiku. Uvedomujeme si, že pokiaľ majú byť v oblasti kultúrnych politík prijímané zásadné rozhodnutia, je potrebné pracovať predovšetkým s faktami a analýzami, ktoré sú práve v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku len málo dostupné. Ambíciou tejto správy je poukázať na ekonomický prínos hudobného priemyslu doma a v zahraničí, na základe spracovaných verejne dostupných dát, prieskumov a medzinárodných porovnaní a otvoriť tak vecnú diskusiu o jeho budúcnosti na Slovensku,“ hovorí člen predstavenstva SOZA Tomáš Mikš. 

Unikátna spolupráca medzi organizáciami SOZA, SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum umožnila zabezpečiť v priebehu ostatných štyroch rokov zhromaždenie dostatočného množstva informácií, ktoré poskytujú iný ako len umelecký pohľad na hudbu a všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na jej vzniku a šírení. Táto  správa pomôže upriamiť pozornosť všetkých činiteľov, či už v súkromnom sektore alebo v oblasti verejných politík, na ekonomický rozmer hudobného priemyslu a prispeje k prijímaniu informovaných rozhodnutí garantujúcich jeho udržateľný rozvoj.

Správa bola vytvorená pomocou databáz CEEMID (Central European Entertainment and Media Industry Databases), ktoré vznikli v rámci medzinárodnej spolupráce SOZA, ďalších organizácií kolektívnej správy a konzultanta tejto správy, za účelom lepšieho merania a informovania o hospodárskych ukazovateľoch hudobného priemyslu a širšieho odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Správu osobne v Bratislave predstaví jej autor Daniel Antal, CFA – maďarský analytik a ekonomický konzultant, ktorý v súčasnosti pôsobí v Holandsku. Na jeho konte je viacero publikácií, v ktorých sa venuje analýzam kreatívneho priemyslu v Maďarsku ako aj v regióne strednej Európy. Aj Správa o slovenskom hudobnom priemysle prináša analytický pohľad na ekonomické ukazovatele v porovnaní s blízkymi a demograficky porovnateľnými krajinami ako Maďarsko, Rakúsko a Chorvátsko.

V siedmich kapitolách skúma slovenský hudobný priemysel a slovenský trh z viacerých pohľadov a prináša množstvo exaktných štatistických údajov týkajúcich sa kúpnej sily, dopytu po kultúre, hudobnej produkcie nových hudobných nahrávok resp. produkcie slovenskej živej hudby a taktiež aj o zamestnanosti v hudobnom priemysle. Jedinečné sú aj údaje o príjmoch, ktoré dosahujú slovenskí autori a interpreti či už prostredníctvom verejného predvádzania hudobných diel alebo fyzickej či digitálnej distribúcie hudobných nahrávok.

Pre odbornú i laickú verejnosť môže byť pozoruhodné porovnanie ekonomického prínosu pre národnú ekonomiku v prípade porovnania investícií do automobilového priemyslu v porovnaní s kreatívnym priemyslom. V závere autor publikuje svoje odporúčania pre rozvoj podnikania a taktiež aj v oblasti verejných politík. Nie je bez zaujímavosti, že jedným z odporúčaných opatrení pre rozvoj hudobného priemyslu je investícia do hudobnej výchovy špeciálne v segmente stredných škôl.

Publikácia Správa o slovenskom hudobnom priemysle je voľne k dispozícii všetkým záujemcom online na stránke http://www.soza.sk/cms/content/files/Sprava_o_slovenskom_hudobnom_priemysle.pdf a počíta sa aj s tlačou limitovaného počtu 100 ks knižných výtlačkov. Budú určené predovšetkým pre všetky dôležité inštitúcie, ktorých rozhodnutia sú najdôležitejšie pre ďalší rozvoj tejto časti slovenskej ekonomiky. Správa predstavuje dôležitý medzník v skúmaní kultúry a ukazuje nový pohľad na jej nezanedbateľný ekonomický význam.