Podrobná správa o slovenskom audiovizuálnom priestore za rok 2018 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 vydáva podrobnú správu o slovenskom audiovizuálnom priestore

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 obsahuje komplexný prehľad slovenskej audiovízie v uplynulom roku zoradený do 17 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí, Slovenský filmový ústav, Televízia a In memoriam 2018.

Text Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 zostavil Miroslav Ulman, editormi sú Vladimír Štric a Veronika Paštéková.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 (v slovenskom jazyku)

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 (v anglickom jazyku)