Stratégia Európskej únie pre rodovú rovnosť sa usiluje o výrazný pokrok smerom k rodovo rovnej Európe do roku 2025. Stratégia predstavuje politické ciele a opatrenia na splnenie záväzku Komisie von der Leyenovej vytvoriť Úniu rovnosti.

NA STIAHNUTIE TU

Všetci občania bez ohľadu na pohlavie, rodovú identitu a jej vyjadrenie, pohlavné znaky, sexuálnu identitu; rasový alebo etnický pôvod, vek, náboženstvo alebo vieru a akékoľvek zdravotné postihnutie musia mať možnosť realizovať sa na zvolenej životnej ceste a mať rovnaké príležitosti prosperovať, zúčastňovať sa a viesť.

V záveroch o rodovej rovnosti v oblasti kultúry prijatých v decembri 2020 sa zdôrazňuje potenciál kultúry na presadzovanie rodovej rovnosti a uznávajú sa pretrvávajúce rodové nerovnosti v tomto sektore.

V dokumente sa uvádzajú najmä prekážky súvisiace s

  • rovnakým prístupom na trh práce v oblasti kultúry a tvorivej činnosti
  • rovnakého odmeňovania a zastúpenia v tvorivých a rozhodovacích pozíciách
  • rovnakým ocenením a uznaním ich práce

Zdôrazňuje sa v ňom, že rodové stereotypy a sexuálne obťažovanie a zneužívanie zostávajú hlavnými problémami v kultúrnom a kreatívnom sektore.

Členské štáty EÚ sú vyzývané, aby

  • zabezpečili rovnaké odmeňovanie
  • podporovali lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
  • zaručili rodovú rovnosť v inštitúciách a rozhodovacích orgánoch tohto sektora
  • podporovali výskum rodovej rovnosti a zber údajov v oblasti kultúry rozdelených podľa pohlavia

Európska komisia (EK) sa vyzýva, aby podporovala nadnárodné iniciatívy týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti kultúry a presadzovala zber a distribúciu údajov o rodovej rovnosti a kultúrnej rozmanitosti v Európe, ktoré sú špecifické pre jednotlivé kultúry.

Rodová nerovnosť v kultúrnom a kreatívnom sektore

Takmer vo všetkých kultúrnych a kreatívnych odvetviach pretrvávajú prierezové rodové rozdiely, pričom jednotlivci sú diskriminovaní na základe svojho pohlavia, iných osobných charakteristík a identít.

Z dostupných údajov vyplýva, že umelkyne a kultúrne pracovníčky v celej EÚ majú zvyčajne horší prístup k zdrojom na tvorbu a produkciu, sú platené oveľa menej ako muži a sú nedostatočne zastúpené vo vedúcich a iných rozhodovacích pozíciách, ako aj na trhu s umením. Ženy sú často obeťami sexizmu, rodových stereotypov a sexuálneho obťažovania.

Napríklad vo Francúzsku tvoria ženy 52 % všetkých študentov múzických umení. Tvoria však len 31 % praktizujúcich umelcov, 11 % programových umelcov a zastávajú len 18 % riadiacich pozícií v týchto odvetviach. Od roku 1980 bolo ženám udelených len 4 – 12 % umeleckých ocenení.

Okrem toho 23 % projektov podporovaných z verejných zdrojov vo Francúzsku vedú ženy. Ženy s rovnakými kompetenciami alebo pracovným zaradením zarábajú v priemere o 27 % menej ako muži umelci (zdroj: „Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture“, Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Hudba: V Európe predstavujú ženy 20 % alebo menej registrovaných skladateľov a textárov a v priemere zarábajú o 30 % menej ako muži pracujúci v tomto odvetví (zdroj: „Women in Music“, 2019).

Divadlo: V Írsku sú ženy nedostatočne zastúpené v každej skúmanej divadelnej úlohe, s výnimkou kostýmových výtvarníčok. Len 28 % autorov scenárov, 9 % zvukových dizajnérov a 37 % režisérov sú ženy (zdroj: Výskum na objednávku #WakingtheFeminists, 2017).

Cirkus: V Španielsku je zamestnanosť žien výrazne znížená v spoločnostiach, ktoré sú ekonomicky silnejšie. Na javisku pôsobí 80 % umelcov mužov v porovnaní s 20 % žien. Riaditeľmi predstavení sú takmer všetci muži (zdroj: Výskum organizácie Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), 2019).

Výtvarné umenie: Umelecké diela umelkýň predstavovali v roku 2017 len 3 – 5 % hlavných stálych zbierok v Európe a Spojených štátoch (USA). Zároveň len 13,7 % žijúcich umelcov zastúpených v galériách v Európe a Severnej Amerike tvoria ženy (zdroj: Národné múzeum žien v umení (USA), 2019).

Je potrebné získať viac údajov o rodovej nerovnosti, ktorej čelia lesby, gejovia, bisexuáli, transrodové a queer osoby (LGBTQI) v EÚ.

Riešenie rodových rozdielov

Je dôležité uznať a riešiť rozdiely spôsobené rozdielmi medzi mužmi a ženami v kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom cielených politických opatrení. V pracovnom pláne pre kultúru na roky 2019 – 2022 sa uznáva, že rodová rovnosť je pilierom kultúrnej rozmanitosti a zohráva kľúčovú úlohu pri spochybňovaní stereotypov a podpore spoločenských zmien.

V pracovnom pláne sa odporúčajú dve opatrenia na riešenie rodových rozdielov v kultúrnom a kreatívnom sektore v EÚ

zmapovanie situácie umelkýň a kultúrnych pracovníčok
zvolanie expertnej skupiny pre otvorenú metódu koordinácie (OMC) s cieľom vymeniť si skúsenosti, osvedčené postupy a sformulovať odporúčania
EK financovala celoeurópsku štúdiu o rodových rozdieloch v kultúrnom a kreatívnom sektore. Štúdia analyzuje špecifické výzvy, ktorým čelia ženy, a poskytuje odporúčania na podporu tvorby politík zameraných na riešenie týchto problémov.

 

Report on gender equality (Správa o rodovej rovnosti)

Okrem toho expertná skupina pre rodovú rovnosť v rámci otvorenej metódy koordinácie (OMK) pracovala od jesene 2019 do jari 2021, aby navrhla súbor politických odporúčaní a opatrení v reakcii na tieto výzvy v rámci nového programu Kreatívna Európa.

Výsledkom je správa OMC report “Towards gender equality in the cultural and creative sectors” „Na ceste k rodovej rovnosti v kultúrnom a kreatívnom sektore“, ktorá bola uverejnená v júni 2021. Správa sa zameriava na tieto kľúčové výzvy:

rodové stereotypy
sexuálne obťažovanie
prístup na trh práce a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov
prístup k zdrojom
prístup k vedúcim pozíciám a podnikanie žien.
Okrem všeobecného prehľadu súčasného stavu rodovej rovnosti v kultúrnom a kreatívnom sektore vrátane vplyvu pandémie COVID-19 sú v tejto správe podrobne uvedené rozsiahle odporúčania a osvedčené postupy, ako ich realizovať.

Správa je určená všetkým tvorcom politík a ľuďom vo vedúcich pozíciách, ako aj kultúrnym a kreatívnym odvetviam, médiám a vzdelávaciemu sektoru.

V správe sa odporúča

zlepšiť zber spoľahlivých a porovnateľných údajov o rodových rozdieloch v EÚ
dôležitosť používania rodovo citlivého jazyka
uplatňovanie rodovej rovnosti na pracovisku, ako aj metodiky rodového rozpočtovania a uplatňovania rodového hľadiska.
EK v roku 2019 vyhlásila deň Women on the move’ day „Ženy v pohybe“, ktorého cieľom je diskutovať o otázke rodovej rovnováhy v kultúrnom a kreatívnom sektore. V nadväznosti na to EK zverejnila prehľad osvedčených postupov overview of good practices  z audiovizuálneho priemyslu, ktoré sa majú replikovať vo všetkých členských štátoch.

O otázke rodovej vyváženosti v kultúrnom a kreatívnom sektore diskutovali v roku 2019 aj EK a zainteresované strany z kultúrneho a kreatívneho sektora v rámci štruktúrovaného dialógu Voices of culture’“Hlasy kultúry“, na ktorom sa zúčastnilo 36 zástupcov sektora z celej EÚ.