Nový program Kreatívna Európa

2014-2020

Program Kreatívna Európa združuje od 1.1.2014 doposiaľ samostatné európske podporné programy Kultúra a MEDIA. Oba programy boli v uplynulých rokoch úspešné a kreatívny priemysel zaznamenal rast aj v časoch ekonomickej krízy. „Európska komisia chce tento rast posilňovať a prepojením dvoch podporných programov sa má dosiahnuť synergický efekt. Zviditeľnením európskych kultúrnych diel v iných krajinách sa podporí aj kultúrna a jazyková rozmanitosť, na ktorú môže byť právom hrdý každý Európan. Verím, že umelci a kultúrne inštitúcie na Slovensku nezostanú bokom a aktívne sa zapoja do cezhraničných projektov,“ hovorí vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušan Chrenek.

Táto oblasť má na roky 2014 až 2020 vyčlenený rozpočet 1,46 miliardy eur, čo je o deväť percent viac ako v predchádzajúcom období rokov 2007 – 2013. Európska komisia avizuje, že program Kreatívna Európa poskytne finančné prostriedky pre 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, 2 000 kín, na 800 filmov a 4 500 prekladov kníh. V tomto výpočte sa ráta aj so slovenskými žiadateľmi. Čo teda môžu očakávať od známych programov MEDIA a Kultúra, ktoré začali fungovať v novom režime pod hlavičkou Kreatívna Európa?

Početnejšie a výraznejšie modifikácie sa spájajú s podprogramom MEDIA pri zachovaní jeho základných podporných schém v oblasti tréningu, vývoja, distribúcie a propagácie audiovizuálnych obsahov. „Cieľom inovácií je predovšetkým zefektívnenie procesu vo vzťahu k žiadateľom. Tí môžu podávať žiadosti o podporu projektov online na zjednodušených formulároch.,“ vysvetľuje Vladimír Štric, zodpovedný za podprogram MEDIA. „V takmer všetkých podporných schémach sa budú prideľovať fixné sumy. Pre slovenských žiadateľov to znamená výhodu, môžu dostať viac peňazí na projekt.“

Výraznú úlohu zohráva v novom programe Kreatívna Európa dôraz na prácu s publikom. Zuzana Duchová, zodpovedná za podprogram Kultúra, ozrejmuje, že túto ambíciu si netreba spájať s prispôsobovaním sa masovému vkusu a znižovaním umeleckej úrovne. „Európska komisia sa snaží komunikovať modernejším jazykom, držať krok s technologickým vývojom a podporovať inovácie v oblasti umenia a kultúry. Pri podprograme Kultúra sa už nehovorí len o umení, ale aj o kreatívnych priemysloch, nových biznis modeloch a podobne. Stále však ide o podporu neziskových projektov a organizácií, ktoré sa zaoberajú umením. A popri tom je tu aj väčší priestor na podporu kreativity v širšom ponímaní.“

Naďalej bude podporovaná široká škála umeleckých oblastí a aktivít (hudba, tanec, literatúra, výtvarné umenie, architektúra, rôzne typy vzdelávania atď.) a stále so zreteľom na medzinárodnú spoluprácu a komunikatívnosť projektov v rámci európskeho priestoru. „Pri projektoch nejde len o dobrý východiskový nápad, ale aj o to, ako je popísaný, či je realizovateľný, či oň prostredie, pre ktoré je určený, prejavuje záujem, či je v súlade s prioritami EÚ.“ upozorňuje Vladimír Štric, vedúci novej kancelárie Creative Europe Desk Slovensko.

Vzhľadom na spájanie programov sa zlúčili aj kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk Slovensko do spoločnej informačnej kancelárie Creative Europe Desk Slovensko, ktorá je súčasťou Slovenského filmového ústavu.

 

http://mestokosice.sk/kulturu-podpori-novy-europsky-program-kreativna-europa/

http://www.filmpress.sk/press-servis/2819–kreativna-europa-2014-2020

http://www.cas.sk/clanok/272476/novy-program-kreativna-europa-kultura-je-beh-na-dlhu-trat.html

http://www.storin.sk/storin.nsf/$All/0021955928CEC5F4C1257C750042DEC1?OpenDocument

http://www.hlavnespravy.sk/kultura-europska-unia-da-na-podporu-umelcov-146-miliardy-eur/213846