Konferencia
 
13. júna 2017, Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava
 
Organizátor: Creative Europe Desk Slovensko
 
nahrávka na vypočutie
 
 
Verejné dotačné schémy fungujú na istých princípoch, ktoré sú určované a vyjednávané v občianskom dialógu, často na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností, vyhodnocované na základe svojich kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritérií. Myslíme si, že rôznorodá a zdravá kultúrna produkcia sa nezaobíde bez verejnej podpory – či už finančnej alebo morálnej. Existencia širokej škály umeleckých aktivít je dôležitou súčasťou zdravého fungovania spoločnosti. 
 
Program Kreatívna Európa (2014-2020) je v polovici svojho trvania. Popri jeho zákonitostiach, možnostiach národného kofinancovania nás bude zaujímať tiež širšia téma: podstata a smerovanie verejných dotačných schém na kultúrne projekty a zákonitosti ich zakladania. 
 
9.00 – 10.00 registrácia
 
10.00 – 10.45 Ragnar Siil – Keynote speech
(konzultant pre kultúrny a kreatívny priemysel, EU-Eastern Parntership Programme, The Creativity Lab, ES)
 
prezentácia na stiahnutie
 
11.00 – 12.30 Naštartujeme procesy
Budovanie novej dotačnej schémy, „od nuly“? či so skúsenosťami
Martin Šmatlák (riaditeľ Audiovizuálneho fondu)
Zuzana Šajgalíková (riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK)
Zuzana Megová (podpredsedníčka rady Fondu na podporu umenia)
 
13.30 – 15.30 Pridám si to k agende
Majú sa kultúrni aktéri angažovať či len robiť kultúru?
Darina Kárová (riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra)
Ľubomír Burgr (umelecký riaditeľ A4 – priestoru pre súčasnú kultúru, platforma KU.BA kultúrna Bratislava)
Zuzana Mistríková (filmová producentka)
Michal Brenner (hudobný dramaturg a producent, Meetfactory, CZ) 
 

Moderátor a dramaturgia: Bohdan Smieška

Organizácia a dramaturgia: Natália Derner Urblíková, Zuzana Duchová

 

\"\"

Ragnar Siil

Konzultant a manažér s dlhoročnou praxou v oblasti vládneho, mimovládneho sektoru i biznisu. Zakladateľ a manažér spoločnosti Creativity Lab v Estónsku, ktorá pôsobí ako think tank pre oblasť kreatívnej ekonómie a kreatívneho priemyslu. Pracuje na medzinárodných projektoch a venuje sa kultúrnej politike a stratégiám v oblasti kreatívneho priemyslu. Pracoval na rôznych projektoch pre Európsku komisiu, v súčasnosti ako expert pre program EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme, ktorého cieľom je podporovať a rozvíjať kultúrne a kreatívne odvetvia a medzinárodné spolupráce v krajinách: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.    

 

\"\"

Martin Šmatlák

Vyštudoval VŠMU v Bratislave, v roku 1997 bol vymenovaný za docenta a v roku 2014 za profesora. Od roku 1993 pedagogicky pôsobí na VŠMU, v súčasnosti je garantom študijného programu produkcia audiovizuálneho umenia. Bol prvým riaditeľom Slovenského filmového ústavu ako samostatnej inštitúcie. Pôsobil tiež v STV, na MKSR a bol výkonným riaditeľom Klubu reklamných agentúr Slovenska. V období 2003 až 2007 pracoval v TV JOJ ako šéfredaktor vlastnej tvorby a manažér akvizícií. V roku 2009 bol zvolený za riaditeľa novozaloženého Audiovizuálneho fondu a v tejto pozícii pôsobí už druhé funkčné obdobie. Venuje sa aj filmovej kritike a odbornej reflexii audiovizuálnej kultúry. V roku 2006 vyšla knižná publikácia Filmové profily, ktorej je spoluautorom. Podieľal sa na tvorbe mnohých publikácií v oblasti prehľadu kultúrnych politík a trendov v európskych krajinách a zastupoval aj Slovenskú republiku v riadiacom výbore fondu Rady Európy Eurimages pre filmové koprodukcie. Dlhodobo sa venuje otázkam legislatívy a systémových riešení v audiovízii, spolupracoval na príprave audiovizuálneho zákona a zákona o Audiovizuálnom fonde. Je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, medzinárodného filmového festivalu Fórum (predchodca MFF Bratislava) a tiež členom komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu.

 

\"\"

Zuzana Megová

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského. Počas štúdií absolvovala stáže na Fontys Hogescholen v Holandsku a Ruprecht-Karls Universität v nemeckom Heidelbergu. V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium prácou o marketingu médií. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka na ministerstve kultúry, kde v rokoch 2013 a 2014 koordinovala prípravu strategických materiálov Stratégia rozvoja kultúry a Akčný plán k Stratégii rozvoja kultúry. V roku 2015 zastrešovala prípravu Roka Ľudovíta Štúra a štart Fondu na podporu umenia kde je ako zástupca ministersva podpredsedníčkou Rady fondu. V roku 2016 viedla pracovnú skupinu k príprave zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

\"\"

Zuzana Šajgalíková

Vyštudovala divadelnú fakultu VŠMU. Päť rokov pôsobila ako dramaturgička divadla Aréna, od roku 2015 vedie Odbor cestovného ruchu a kultúry na Bratislavskom samosprávnom kraji. Spoločne s kolegami a so zapojením dotknutého prostredia pripravila Stratégiu rozvoja kultúry a Stratégiu rozvoja turizmu v BSK do roku 2020 a iniciovala vznik Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Je naďalej aktívna aj v umeleckej činnosti v oblasti divadla a filmu a venuje sa tiež prekladom divadelných hier.

\"\"

Darina Kárová

Dramaturgička, kultúrna manažérka, absolventka odboru divadelná veda na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1975 – 1994 pracovala ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre, neskôr na čiastočný úväzok v Slovenskom národnom divadle. V rokoch 1998 – 2001 bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve kultúry. O roku 1992 je riaditeľkou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý založila pod hlavičkou rovnomennej neštátnej neziskovej organizácie. V podobe čestných funkcií a početných vystúpení sa venuje aj kultúrnej politike a občianskym aktivitám v oblasti kultúry (Združenie divadelníkov na Slovensku, Otvorené fórum Zachráňme kultúru, Hlas pre kultúru). Je držiteľkou vyznamenania Francúzskej republiky Oficier Rádu umení a literatúry a iných.

\"\"

Ľubomír Burgr

Autor, režisér, herec, skladateľ a manažér. Od r. 2004 pôsobí v divadle SkRAT. Spoluzakladateľ A4 – priestoru pre súčasnú kultúru. Spoluzakladateľ platformy KU.BA. Kultúrna Bratislava je otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry na území Bratislavy a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta.

\"\"

Zuzana Mistríková

Divadelná dramaturgička, filmová producentka, bývalá študentská líderka a poslankyňa Slovenskej národnej rady. Študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobí ako prezidentka Asociácie nezávislých producentov, ako výkonná riaditeľka producentskej, distribučnej a konzultačnej spoločnosti pre oblasť kreatívneho priemyslu PubRes.

\"\"

Michal Brenner

Michal Brenner je promotérom a hudobným dramaturgom centra pre súčasné umenie MeetFactory v Prahe. Zároveň je spoluautorom a koordinátorom platformy SHAPE (Sound, Heterogeneous Art and Performance in Europe) na podporu, mobilitu, propagáciu a vzdelávanie európskych hudobných a audiovizuálnych umelcov podporenej z programu Creative Europe. V minulosti organizoval festival, pop-up klub, bol DJom, grafikom a programátorom.

\"\"

Bohdan Smieška

Pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1995. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj mimovládnych organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, následne ako konzultant a facilitátor v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act. Aktuálne pôsobí ako nezávislý konzultant, zároveň koordinuje aktivity neformálnej platformy KU.BA – Kultúrna Bratislava. Dramturgicky a moderátorsky zastrešuje série verejných diskusií o kultúre, politike a meste – KU.BA Talks a Mesto ako politikum.

 

foto: