Výzva na prihlasovanie projektov je otvorená, končí 1. októbra 2019

FORMULÁR

Európska cena za ochranu kultúrneho dedičstva – Europa Nostra Award je cenou za výnimočnosť v ochrane kultúrneho dedičstva od reštaurácie budov a ich adaptáciu na nové použitie, po urbánnu a rurálnu obnovu krajiny, interpretácie archeologických nálezísk a starostlivosť o umelecké zbierky. Vyzdvihuje navyše výskum, službu venovanú ochrane dedičstve organizáciami i jednotlivcami i vzdelávacie projekty spojené s ochranou kultúrneho dedičstva Cena je podporená Európskou komisiou v rámci podprogramu Kultúra.

Europa Nostra je zodpovedná za organizáciu výberu a za slávnostné odovzdávanie cien.
 
Cena sa udeľuje každoročne na základe nominácií v týchto kategóriách:
 
  • Pamiatková ochrana
  • Výskum
  • Mimoriadne úsilie
  • Vzdelávanie, odborná príprava a osveta
http://www.europanostra.org/