Výzva otvorená

Deadline: 4. jún 2019

 

Výzva pre všetkých vydavateľov:

 

KREATÍVNA EURÓPA (2014 2020)
Podprogram Kultúra

Výzva na predkladanie návrhov EACEA 07/2019: Podpora projektov literárneho prekladu.

1. Úvod

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 2020), a z jeho korigenda z 27. júna 20141 (ďalej len „nariadenie“). Vychádza aj z pracovného programu Kreatívna Európa na rok 2019.

Všeobecné akonkrétne ciele programu Kreatívna Európa apriority podprogramu Kultúra sú uvedené v článku 3, článku 4 písm. b), článku 12 písm. b) a článku 13 písm. c) a d) nariadenia.

2. Ciele a priority

Hlavné ciele podpory projektov literárneho prekladu sú:

–  podporovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v EÚ a ostatných krajinách, ktoré sa zúčastňujú na podprograme Kultúra programu Kreatívna Európa,

–  posilňovanie nadnárodnej cirkulácie a rozmanitosti literárnych diel vysokej kvality z dlhodobého hľadiska,

–  zlepšovanie prístupu k týmto literárnym dielam v EÚ a za jej hranicami,

–  oslovenie nového publika v súvislosti s kvalitnými preloženými literárnymi prácami.

 • V rámci uvedených cieľov sú ďalej uvedené priority podpory projektov literárneho prekladu:

 • –  podporovanie propagácie prekladov európskej literatúry,

 • –  podporovanie prekladov z menej používaných jazykov2 do anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho (kastílskeho) jazyka, keďže tieto preklady môžu prispieť k širšej cirkulácii diel,

 • –  podporovanie prekladu menej zastúpených žánrov, napr. diel určených pre mladších čitateľov (deti, dospievajúcich a mladých dospelých), komiksov/komiksových románov, poviedok alebo poézie,

 • –  podporovanie vhodného využívania digitálnych technológií pri distribúcii aj propagácii diel,

 • –  podporovanie prekladu apropagácia kníh, ktorým bola udelená cena EÚ za literatúru (pozri

  http://www.euprizeliterature.eu),

  1 Uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 27. 6. 2014 (Ú. v. EÚ L 189, s. 260).
  2
  Medzi menej používané jazyky patria všetky jazyky, ktoré sú úradne uznané v členských štátoch EÚ, okrem angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny (kastílčiny).

\"page1image17600\" \"page1image17760\" \"page1image17920\"

– zvyšovanie informovanosti o profile prekladateľov. Z tohto dôvodu budú vydavatelia povinní do každej preloženej knihy začleniť životopis prekladateľov.

3. Oprávnenosť

3.1 Oprávnení účastníci a krajiny3

Oprávnení žiadatelia musia byť vydavatelia alebo vydavateľstvá so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí majú právnu subjektivitu a ku konečnému termínu na predkladanie žiadostí sú aspoň 2 roky aktívni vo vydavateľskom odvetví.

Žiadatelia nesmú byť v situácii, ktorá ich vylúči z účasti a/alebo z vyhodnotenia, ako je vymedzené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie4.

Žiadosti právnych subjektov so sídlom v jednej z ďalej uvedených skupín krajín sú oprávnené, pokiaľ sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 8 nariadenia a pokiaľ Komisia začala rokovania s týmito krajinami:

28 členských štátov Európskej únie a zámorské krajiny a územia, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na programe podľa článku58 rozhodnutia Rady 2001/822/ES z27.novembra 2001 opridružení zámorských krajín aúzemí kEurópskemu spoločenstvu („rozhodnutie opridružení zámoria“) (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1); 

Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severná Macedónsko a Srbsko; 

krajiny EZVO/EHP: Island a Nórsko; 

krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika: Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Tunisko, Arménsko a Kosovo.

Aktualizovaný zoznam krajín oprávnených zúčastniť sa na programe Kreatívna Európa nájdete na adrese: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.

3.2 Oprávnené projekty

V roku 2019 sa žiadatelia môžu uchádzať o granty na projekty, ktoré spĺňajú tieto podmienky: trvajú maximálne 2 roky (obdobie oprávnenosti); 

o DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Okrem uvedených podmienok sa navrhované obdobie oprávnenosti predloženého projektu nemôže prekrývať s obdobím oprávnenosti iného projektu toho istého prijímateľa, ktorý bol vybraný a bola s ním uzavretá zmluva v rámci akejkoľvek predchádzajúcej výzvy na predkladanie návrhov pre projekty literárneho prekladu programu Kreatívna Európa.

3 Pre žiadateľov zo Spojeného kráľovstva: Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené počas celého obdobia trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia trvania grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä pokračujúca oprávnenosť britských žiadateľov, poskytovanie financovania z EÚ bude zastavené (zatiaľ čo účasť bude pokračovať tam, kde to bude možné) alebo sa bude vyžadovať ukončenie účasti na grante podľa článku II.16.2.1 písm. a) dohody o grante alebo článku 16.2.1 písm. a) všeobecných podmienok rozhodnutia o grante.

4Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

\"page2image22152\"

 •   sú predmetom žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje maximálne 100 000 EUR, čo prestavuje maximálne 50 % celkového oprávneného rozpočtu; 

 •   pozostávajú z prekladu a propagácie balíka 3 až 10 oprávnených beletristických diel z oprávnených jazykov a do nich; 

 •   vychádzajú zo stratégie prekladu, vydávania, distribúcie a propagácie balíka preložených beletristických diel.

  3.2.1 Oprávnené jazyky

  Projekt musí spĺňať tieto požiadavky týkajúce sa jazykov:

 •   zdrojový jazyk aj cieľový jazyk musia byť úradne uznanými jazykmi v jednej z oprávnených krajín uvedených v oddiele 6.1 tohto usmernenia. „Úradne uznané jazyky“ sú jazyky vymedzené ústavou alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej krajiny; 

 •   okrem toho na účely uľahčenia cirkulácie diel z krajín EÚ/EZVO a do nich

o musí byť zdrojový alebo cieľový jazyk jazykom úradne uznaným v jednej z krajín EÚ alebo 

EZVO (Nórsko a Island), na ktoré sa odkazuje v oddiele 6.1 ods. 1 a 3,

o preklad a distribúcia diel medzi krajinami mimo EÚ/EZVO (na ktoré sa odkazuje v oddiele 6.1 ods. 2 a 4) nie sú oprávnené; 

 •   preklady z latinčiny a zo starovekej gréčtiny (zdrojový jazyk) do úradne uznaných jazykov sú takisto oprávnené; 

 •   cieľovým jazykom musí byť materinský jazyk prekladateľa (okrem prípadov menej rozšírených jazykov, ak žiadateľ poskytne dostatočné vysvetlenie).

 •   Preklady musia mať cezhraničný rozmer. Preklad národnej literatúry z jedného úradného jazyka do iného úradného jazyka tej istej krajiny preto nie je oprávnený.

  3.2.2 Oprávnené diela

  Projekty musia spĺňať ďalej uvedené požiadavky týkajúce sa pôvodných diel (ako zdroja):

 •   oprávnené sú diela v papierovom alebo digitálnom formáte (elektronické knihy) a audioknihy; 

 •   diela, ktoré sa majú preložiť a propagovať, musia byť beletristické diela s vysokou literárnou hodnotou, a to bez ohľadu na ich literárny žáner, ako sú romány, poviedky, hry, poézia, komiksy a detská literatúra; 

 •   oprávnené nie sú iné než beletristické diela, ako napr. autobiografie alebo biografie či eseje bez prvkov beletrie, turistickí sprievodcovia, diela v oblasti humanitných vied (napr. histórie, filozofie, ekonómie atď.) a diela týkajúce sa iných vied (napr. fyziky, matematiky atď.); 

 •   diela už museli byť predtým uverejnené; 

 •   diela musia byť napísané spisovateľmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi alebo obyvateľmi oprávnenej krajiny (uvedenej v oddiele 6.1 týchto usmernení), s výnimkou diel napísaných v latinčine alebo starovekej gréčtine;5

 •   diela nesmú byť už preložené do cieľového jazyka, pokiaľ nie je jasne vymedzená potreba nového prekladu. V každom prípade musia žiadatelia vysvetliť očakávaný vplyv na nových čitateľov
  a poskytnúť presvedčivé vysvetlenie potreby nového prekladu do konkrétneho cieľového jazyka.

  5Britskí autori: Upozorňujeme, že počas celého trvania grantu musia byť splnené všetky kritériá oprávnenosti. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia trvania grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa zabezpečí, že knihy napísané britskými štátnymi príslušníkmi alebo obyvateľmi budú naďalej oprávnené, všetky dotknuté knihy už nebudú považované za oprávnené a už nebudú spĺňať podmienky vzťahujúce sa na „oprávnené diela“ uvedené v usmerneniach.

\"page3image26024\"

3.2.3 Oprávnené činnosti

Za oprávnené činnosti sa považujú preklad, vydávanie, distribúcia apropagácia balíka oprávnených beletristických diel s vysokou literárnou hodnotou, a to bez ohľadu na ich literárny žáner, ako sú napríklad romány, poviedky, hry, poézia, komiksy a detská literatúra.

Medzi činnosti môžu byť zahrnuté špeciálne podujatia a marketing/distribúcia organizované na propagáciu preložených beletristických diel vEÚ amimo nej vrátane nástrojov digitálnej propagácie apropagácie autorov na knižných veľtrhoch a literárnych festivaloch.

Projekty môžu ako doplnok k balíku zahŕňať aj čiastočný preklad (preklad úryvkov z beletristických diel) z katalógov žiadateľa s cieľom pomôcť podporiť predaj práv buď v Európe, alebo mimo nej.

4. Kritériá na udelenie grantu

Oprávnenosť žiadateľov sa posúdi na základe týchto kritérií:

Relevantnosť (40)

V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako projekt prispeje k nadnárodnej cirkulácii a rozmanitosti diel európskej literatúry a k zlepšovaniu prístupu k týmto dielam.

Kvalita obsahu a aktivít (25)

Týmto kritériom sa hodnotí, ako sa projekt vykonáva (kvalita diela, ktoré sa má preložiť, a pracovné podmienky).

Propagácia a komunikácia v rámci Európy a mimo nej (20)

Popíšte propagačnú a komunikačnú stratégiu a vysvetlite, ako prispeje k dosiahnutiu nových čitateľov.

Víťazi ceny EÚ za literatúru (15)

Body navyše sa automaticky udeľujú žiadostiam obsahujúcim oprávnené víťazné knihy súťaže Cena Európskej únie za literatúru (5bodov za knihu vprípade maximálne 3kníh, t.j. maximálne 15 „automatických bodov“).

5. Rozpočet

Celkový rozpočet dostupný pre výzvy na rok 2019 sa odhaduje na 2,5 mil. EUR.

Finančný príspevok Európskej únie na žiadosť nesmie prekročiť hodnotu 100 000 EUR alebo 50 % celkových oprávnených nákladov, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

6. Dátum uzávierky podávania žiadostí

Uzávierka pre projekty literárnych prekladov je utorok 4. júna 2019, 12:00 SEČ / SEČ (poludnie, bruselský čas)

Formulár žiadosti a všetky jej prílohy je potrebné predložiť online prostredníctvom správneho elektronického formulára, ktorý musí byť riadne vyplnený a musí obsahovať všetky príslušné a platné prílohy a podporné dokumenty.

Poznámka: Propagácia vybranej knihy je zásadnou zmluvnou povinnosťou prijímateľa. V prípade, že prijímateľ nevykoná plánované propagačné činnosti súvisiace s knihou, bude sa to považovať za zásadné porušenie zmluvnej povinnosti. V dôsledku toho môžu byť náklady spojené s danou knihou vrátane nákladov na jej preklad a vydanie považované za neoprávnené na financovanie napriek tomu, že už boli vynaložené.

\"page4image23432\"

Elektronický formulár je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.

\"page5image1216\"