DEADLINE: 20 September 2021
Európska komisia spustila výzvu na predkladanie projektov s celkovým rozpočtom 3 mil. Eur. Cieľom je zvýšiť kapacitu európskeho audiovizuálneho prostredia a vytvoriť priestor pre vytváranie hraných európskych seriálov tak, aby boli atraktívne pre medzinárodné publikum a zároveň aby bola posilnená medzinárodná spolupráca medzi talentovanými tvorcami. Výzva by mala podnecovať medzinárodné spoločnosti k spolupráci, aby vytvárali siete a tak spájali talentovaných tvorcov
(scenáristov, autorov, showrunnerov a/alebo výkonných producentov) z rôznych zemí a ponúkali im kontinuálne príležitosti. Cieľom je vytváranie „kreatívnych hubov“ či „writers rooms“, ktoré by mali pôsobiť ako inkubátory, ktoré budú hľadať inovatívne metódy a budú viesť talentovaných autorov od vývoja textu cez písanie projektov hraných seriálov až po hľadanie potenciálnych záujemcov. Projekty musia byť konkrétne a musia sa zamerať na praktický proces spolutvorby súboru hraných seriálov.

Finančná podpora je určená na

– činnosti súvisiace so spoločným písaním a vývojom námetov na tvorbu kvalitných európskych hraných seriálov
– aktivity „writers room“/spoločného kreatívneho priestoru predovšetkým organizácia spoločnej tvorby európskych hraných seriálov (vrátane koordinácie, mentorstva, managementu a prepojenia s potenciálnymi záujemcami o obsah)
– reklama a propagácia, ktorá sa primárne zameriava na vyhľadávanie nových talentov alebo organizáciu súťaže s cieľom zabezpečiť kvalitu a rôznorodosť účastníkov projektu
– štúdie a výskum vrátane využívania digitálnych technológií ovplyvňujúcich tvorivý proces alebo prieskum trhu a publika súvisiaci s potrebami projektu
– propagácia a šírenie výsledkov projektov

Za akých podmienok? 
žiadateľom môže byť konzorcium 1 – 3 partnerov z najmenej 2 rôznych členských štátov EÚ
žiadateľmi môžu byť produkčné spoločnosti alebo iné organizácie pôsobiace v audiovizuálnom sektore (napr. vzdelávanie a trhy, filmové fondy, organizácie tvorcov atď.)
začiatok projektu by mal byť v prvom štvrťroku 2022, trvanie projektu by malo byť 12 – 16 mesiacov
 
Financovanie
max. 70 % celkových oprávnených nákladov
grant by mal byť medzi 700 000 EUR a 1 miliónom EUR


Komisia očakáva, že bude financovať až 3 – 4 projekty s približnou sumou požadovaného grantu od 700 000 EUR do 1 000 000 EUR. 
 

 
Žiadosti sa musia zaslať do uzávierky elektronicky (na USB) aj v tlačenej podobe poštou na:
European Commission
Directorate General for Communication Networks, Content & Technology
Directorate I – Unit I3 – Audiovisual Industry and Media Support Programmes
Reference: Call CNECT/i.3/2021/4673911– Writing European
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Brussels (Evere)
Belgium
 
Žiadatelia musia zároveň informovať o podaní žiadosti e-mailom CNECT-WRITING-EUROPEAN@ec.europa.eu s odkazom na výzvu CNECT/i.3/2021/4673911 – Writing European.

Viac informácií