Deadline: 14. február 2024

CREA-CROSS-2024-JOURPART

Webinár k výzve

Výzva je rozdelená na dve témy (žiadosť sa musí týkať jednej z nich):

Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Spolupráce
Cieľom výzvy je podporiť udržateľnosť a odolnosť európskeho mediálneho sektora, a tým prispieť k rozvoju dôveryhodného spravodajstva, zručností a zamestnanosti novinárov a odborníkov v oblasti spravodajských médií, najmä prostredníctvom mediálnej spolupráce. Táto téma podporuje projekty, ktoré sa zaoberajú štrukturálnymi a technologickými zmenami, ktorým mediálny sektor v súčasnosti čelí, a kvalitou noriem mediálnej produkcie a obchodných modelov prostredníctvom podpory spolupráce, digitálnych zručností a cezhraničnej a/alebo kolaboratívnej žurnalistiky.
Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Pluralita
Cieľom výzvy je podporiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú rozvoju a podpore nezávislých spravodajských médií, regionálnych a komunitných médií, nezávislých a investigatívnych novinárov atď.

 

1. Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Spolupráca
Financovanie je možné pre projekty, ktoré spĺňajú jednu alebo obe nasledujúce priority (zameriavajú sa na jednu z nasledujúcich oblastí):

Priorita 1: Podpora transformácie podnikov

Projekty, ktoré vyvíjajú lepšie modely príjmov a riadenia, nové prístupy k oslovovaniu publika a marketingu, spoločné profesionálne/technické normy, nové typy redakcií, sietí alebo iných modelov výmeny obsahu medzi médiami alebo pomáhajú malým organizáciám pri rozvoji ich podnikania. Projekty môžu zahŕňať podujatia, online vzdelávacie programy a workshopy pre mediálnych odborníkov, výmenné programy, mapovanie osvedčených postupov, vývoj technických noriem pre celé odvetvie, tvorbu praktických príručiek, vývoj a testovanie platforiem a technických riešení na výmenu nápadov a osvedčených postupov, propagačné aktivity a iné činnosti na podporu životaschopnosti odvetvia

Priorita 2: Podpora projektov novinárskej spolupráce

Projekty, ktoré testujú originálne spravodajstvo a inovatívne výrobné metódy a formáty, zvyšujú výmenu osvedčených postupov medzi novinármi a optimalizujú pracovné postupy pre novinárske žánre vyžadujúce viac času a zdrojov, projekty môžu zahŕňať podujatia, online vzdelávacie programy a workshopy pre novinárov, spoločné vypracovanie redakčných noriem, výmenné programy, online mentorské programy, finančnú podporu pre projekty spolupráce v oblasti žurnalistiky, propagačné aktivity a iné činnosti na zlepšenie kvality a rozmanitosti žurnalistiky

2. Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Pluralita

Finančná podpora je určená na projekty realizované organizáciami občianskej spoločnosti zamerané na podporu mediálneho sektora (miestne a regionálne médiá, nezávislí a investigatívni novinári, verejnoprávna žurnalistika/spravodajské organizácie vo verejnom záujme)
projekt musí zahŕňať komplexný systém podpory uvedených sektorov – vo forme financovania/grantov (podpora tretej strany) s cieľom zlepšiť kvalitu ich práce a zabezpečiť jej udržateľnosť
projektové činnosti môžu zahŕňať napríklad produkciu a inováciu spravodajstva, rozvoj noriem riadenia a redakčného dohľadu, zlepšenie distribúcie a šírenia spravodajstva, rozvoj a zapojenie publika, rozvoj a údržbu technických nástrojov, odbornú prípravu na uvedené témy alebo právne poradenstvo, projekt musí poskytovať podporu v najmenej 4 krajinách Európskej únie a najmenej 80 % rozpočtu sa musí použiť pre subjekty Európskej únie

Detaily výzvy TU

 

Ako sa uchádzať o podporu:

Ako koordinátor a spoluorganizátor projektu musíte mať platné prihlasovacie konto EÚ.
Vaša organizácia musí mať 9-miestny PIC (identifikačný kód účastníka). Ten získate pri registrácii svojej organizácie.
Na portáli budete vyzvaní, aby ste zadali svoje údaje EU Login, aby ste mohli začať alebo aktualizovať svoju žiadosť.

Úplné usmernenie k podávaniu žiadostí o možnosti financovania nájdete v online príručke F&TP, ktorá obsahuje užitočné informácie o registrácii vašej organizácie a príprave vašej žiadosti.