Deadline: 27. 04. 2023

CREA-CROSS-2023-JOURPART

Výzva je rozdelená na dve témy (žiadosť sa musí týkať jednej z nich):

Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Spolupráce
Cieľom výzvy je podporiť udržateľnosť a odolnosť európskeho mediálneho sektora, a tým prispieť k rozvoju dôveryhodného spravodajstva, zručností a zamestnanosti novinárov a odborníkov v oblasti spravodajských médií, najmä prostredníctvom mediálnej spolupráce. Táto téma podporuje projekty, ktoré sa zaoberajú štrukturálnymi a technologickými zmenami, ktorým mediálny sektor v súčasnosti čelí, a kvalitou noriem mediálnej produkcie a obchodných modelov prostredníctvom podpory spolupráce, digitálnych zručností a cezhraničnej a/alebo kolaboratívnej žurnalistiky.
Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Pluralita
Cieľom výzvy je podporiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú rozvoju a podpore nezávislých spravodajských médií, regionálnych a komunitných médií, nezávislých a investigatívnych novinárov atď.

 

1. Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Spolupráca
Financovanie je možné pre projekty, ktoré spĺňajú jednu alebo obe nasledujúce priority (zameriavajú sa na jednu z nasledujúcich oblastí):

Priorita 1: Podpora transformácie podnikov

Projekty, ktoré vyvíjajú lepšie modely príjmov a riadenia, nové prístupy k oslovovaniu publika a marketingu, spoločné profesionálne/technické normy, nové typy redakcií, sietí alebo iných modelov výmeny obsahu medzi médiami alebo pomáhajú malým organizáciám pri rozvoji ich podnikania. Projekty môžu zahŕňať podujatia, online vzdelávacie programy a workshopy pre mediálnych odborníkov, výmenné programy, mapovanie osvedčených postupov, vývoj technických noriem pre celé odvetvie, tvorbu praktických príručiek, vývoj a testovanie platforiem a technických riešení na výmenu nápadov a osvedčených postupov, propagačné aktivity a iné činnosti na podporu životaschopnosti odvetvia

Priorita 2: Podpora projektov novinárskej spolupráce

Projekty, ktoré testujú originálne spravodajstvo a inovatívne výrobné metódy a formáty, zvyšujú výmenu osvedčených postupov medzi novinármi a optimalizujú pracovné postupy pre novinárske žánre vyžadujúce viac času a zdrojov, projekty môžu zahŕňať podujatia, online vzdelávacie programy a workshopy pre novinárov, spoločné vypracovanie redakčných noriem, výmenné programy, online mentorské programy, finančnú podporu pre projekty spolupráce v oblasti žurnalistiky, propagačné aktivity a iné činnosti na zlepšenie kvality a rozmanitosti žurnalistiky

2. Partnerstvá v oblasti žurnalistiky – Pluralita

Finančná podpora je určená na projekty realizované organizáciami občianskej spoločnosti zamerané na podporu mediálneho sektora (miestne a regionálne médiá, nezávislí a investigatívni novinári, verejnoprávna žurnalistika/spravodajské organizácie vo verejnom záujme)
projekt musí zahŕňať komplexný systém podpory uvedených sektorov – vo forme financovania/grantov (podpora tretej strany) s cieľom zlepšiť kvalitu ich práce a zabezpečiť jej udržateľnosť
projektové činnosti môžu zahŕňať napríklad produkciu a inováciu spravodajstva, rozvoj noriem riadenia a redakčného dohľadu, zlepšenie distribúcie a šírenia spravodajstva, rozvoj a zapojenie publika, rozvoj a údržbu technických nástrojov, odbornú prípravu na uvedené témy alebo právne poradenstvo, projekt musí poskytovať podporu v najmenej 4 krajinách Európskej únie a najmenej 80 % rozpočtu sa musí použiť pre subjekty Európskej únie

 

VÝZVA TU