Cirkulácia európskych literárnych diel 2023
Termín: 21. februára 2023
Číslo výzvy: CREA-CULT-2023-LIT
Časť programu: KultúraEurópska komisia zorganizuje 15. decembra 2022 informačný webinár o tejto výzve. Informácie o tomto a ďalších podujatiach v rámci aktuálnej výzvy budú čoskoro zverejnené.

Témy a priority

posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel;

podpora prekladu a propagácie diel v menej používaných jazykoch s cieľom zvýšiť ich šírenie na väčších trhoch v Európe a mimo nej;

oslovenie nového publika európskych literárnych diel v Európe a mimo nej;

posilnenie konkurencieschopnosti knižného sektora prostredníctvom podpory spolupráce v rámci knižného hodnotového reťazca.

CELÁ VÝZVAVyšla nová publikácia o prekladoch s podporou EÚ

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1470cc67-5410-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en******************************************

Projekty európskej spolupráce 2023
Termín: 23. februára 2023
Číslo výzvy: CREA-CULT-2023-COOP
Časť programu: KultúraTáto výzva je zakotvená v politickom rámci časti programu Kreatívna Európa Kultúra a jeho prierezových otázkach (inkluzívnosť, znižovanie vplyvu na životné prostredie a rodová rovnosť). Projekty európskej spolupráce majú tiež prispieť k realizácii vznikajúcich politických iniciatív EÚ, ako je napríklad Nový európsky Bauhaus. Projekty európskej spolupráce sú otvorené pre všetky kultúrne a kreatívne odvetvia. Projekty, na ktorých sa zúčastňujú výlučne organizácie z audiovizuálneho sektora, a projekty s výlučne audiovizuálnym obsahom nie sú určené na financovanie v rámci tejto výzvy.

CELÁ VÝZVA