Deadline: 31. júl 2024 22:59

„Kultúra pomáha / Культура допомагає“ – projekt spolufinancovaný z programu EÚ Kreatívna Európa v rámci osobitnej výzvy na predkladanie projektov na podporu ukrajinských vysídlencov a ukrajinských kultúrnych a kreatívnych sektorov. Tento projekt realizujú spoločnosti Insha Osvita (UA) a zusa (DE).

Projekt zahŕňa sériu výziev na predkladanie projektov na granty na spoluprácu. V rámci týchto výziev môžete získať až 40 000 EUR na realizáciu projektov medzinárodného partnerstva medzi 2 alebo 3 organizáciami zameraných na integráciu prostredníctvom kultúry pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy z dôvodu ruskej totálnej vojny proti Ukrajine.

Grantový program Spolupráca ponúka podporu kultúrnym organizáciám, ktoré kladú dôraz na prácu s ľuďmi, ktorí boli nútení presťahovať sa do bezpečnejších regiónov Ukrajiny alebo krajín tvorivej Európy (všetky členské štáty EÚ, ako aj niektoré krajiny mimo EÚ) z dôvodu vojny Ruska proti Ukrajine. Projektový zámer musí byť zameraný na vysídlené osoby alebo utečencov, uľahčovať ich integráciu do nového prostredia prostredníctvom kultúry s cieľom podporiť dialóg a vzájomné porozumenie a ponúkať aktivity, ktoré reagujú na spracovanie vojnovej traumy a podporu ich duševného zdravia. Ďalšie úsilie by sa malo venovať zapojeniu rodín a detí do projektových aktivít. Navrhované aktivity môžu mať podobu workshopov, procesov spolutvorby, vzdelávacích projektov, arteterapie a podobne.

výzva a postup v angličtine TU

„Culture Helps / Культура допомагає“ otvára piatu výzvu na predkladanie žiadostí o individuálne granty na individuálnu podporu duševného zdravia, ktoré môžete získať až do výšky 1 000 eur.

Program individuálnych grantov je zameraný na podporu duševného zdravia. Kultúrni pracovníci, aktivisti a umelci, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí boli nútení presťahovať sa do bezpečnejších oblastí Ukrajiny alebo krajín Kreatívnej Európy (všetky členské štáty EÚ a niektoré krajiny mimo EÚ) v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine, môžu získať finančnú podporu na starostlivosť o svoje duševné zdravie a pohodu (napr.: zaplatenie terapeuta atď.). Cieľom programu je poukázať na význam duševného zdravia v kultúre.

Uzávierka žiadostí je 31. júla 2024.

https://zusaculture.org/our-work/culture-helps/