Deadline: 07. 03. 2024
07. 03. 2024
CREA-CULT-2024-NET
Ciele
Cieľom podpory Európskych sietí kultúrnych a kreatívnych organizácií je zvýšiť kapacity európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov čeliť spoločným výzvam a rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.
Táto akcia podporí projekty realizované vysoko reprezentatívnymi sieťami európskych kultúrnych organizácií založenými na viacerých krajinách a členstve, ktoré pokrývajú široké spektrum krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa. Siete musia mať spoločné poslanie, pravidlá riadenia a práva a povinnosti členov, ako sú formálne špecifikované (v „stanovách“ alebo v ekvivalentných dokumentoch) a odsúhlasené ich členmi. Siete by sa mali skladať z koordinačného subjektu a jeho členov.
Európske siete výlučne pokrývajúce audiovizuálny sektor nie sú oprávnené na financovanie v rámci tejto akcie.
Témy a priority 
V súčasnej situácii je potrebné presadzovať spravodlivý, inkluzívny a rozmanitý rámec na podporu umelcov a odborníkov v oblasti kultúry a tvorivej činnosti. Patria sem účinné mechanizmy, ktoré zabezpečia, že kultúrny sektor ponúka rozmanitosť, začlenenie a rovnosť pre všetkých, podporuje účinné spôsoby riešenia rodových rozdielov a súvisiacich rozdielov a bojuje proti diskriminácii. Z tohto hľadiska sa podpora lepších rámcov, pracovných podmienok a odmeňovanie všetkých kultúrnych a kreatívnych odborníkov, okrem iných, stáva kľúčovým strategickým hľadiskom.
Kultúrne a kreatívne odvetvia by tiež mali prispieť k Európskej zelenej dohode, najmä podporou týchto sektorov v prijímaní environmentálne udržateľnejších postupov. To je v súlade s cieľom Európskej únie začleniť opatrenia v oblasti klímy do všetkých jej politík, s celkovým cieľom 30% rozpočtu EÚ vyčleneným na podporu cieľov v oblasti klímy.
Kritériá oprávnenosti 
Európske siete, ktoré pozostávajú z viacerých členských organizácií (nie fyzických osôb) so zákonným sídlom v rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe.
Európske siete, ktoré k termínu na predkladanie žiadostí existujú aspoň 2 roky a ktoré sú schopné preukázať svoje postavenie právnickej osoby. V prípade nedávno vzniknutej siete v dôsledku konzorcia alebo fúzie medzi existujúcimi sieťami sa toto kritérium posúdi pre každú individuálnu sieť, ktorá bola zapojená do novo vytvoreného subjektu.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov 
Oprávnení žiadatelia sa budú hodnotiť na základe týchto kritérií:
1. Relevantnosť (40)
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako činnosti siete prispejú k posilneniu profesionalizácie odvetvia a schopnosti fungovať nadnárodne, podporovať nadnárodný pohyb kultúrnych diel a mobilitu umelcov a zlepšovať prístup ku kultúrnym dielam.
2. Kvalita obsahu a činností (25)
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako sa projekt bude vykonávať v praxi (kvalita činností a hotových diel, skúsenosti zamestnancov zodpovedných za projekty a pracovné podmienky).
3. Projektový manažment (10 bodov):
Toto kritérium zohľadní dostatočný / vhodný rozpočet na správnu implementáciu, zapojenie kvalifikovaných pracovníkov
4. Šírenie (25 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom projekt spúšťa zmeny a inovácie komunikačné a diseminačné stratégie majú potenciál osloviť a pozitívne ovplyvniť cieľové skupiny, vplyvy po ukončení projektu
Dokument VÝZVA
Projekty by sa mali zaoberať jednou alebo niekoľkými z týchto osobitných priorít výziev:
Zvýšiť prístup ku kultúre a účasť na nej, ako aj zapojenie a práca s publikom
Nový európsky program pre kultúru zdôrazňuje, že kultúra je ideálnym prostriedkom na komunikáciu cez jazykové bariéry, posilnenie postavenia ľudí a uľahčenie sociálnej súdržnosti, a to aj medzi utečencami, migrantmi a hostiteľskými populáciami. Kultúra je tiež transformačnou silou pre regeneráciu komunity, sociálnu súdržnosť a verejnú diskusiu.
Kultúrna účasť bola uznaná ako jeden z hlavných faktorov pre individuálny sebarozvoj a blahobyt, ako aj akcelerátor spoločenských zmien a budovania inkluzívnych, odolných spoločností. Kultúra posilňuje sociálny kapitál spoločností, uľahčuje demokratické občianstvo, podporuje tvorivosť, blahobyt a kritické myslenie, podporuje integráciu a súdržnosť a podporuje rozmanitosť, rovnosť a pluralizmus.
Symbolické, sociálne a finančné prekážky kultúrnej účasti pretrvávajú aj napriek úsiliu kultúrnych organizácií prispôsobiť sa meniacim sa vzorcom kultúrnej spotreby a zloženia obyvateľstva. Mali by sa podporovať nové prístupy využívajúce prístup kultúrnych schopností. To znamená realizovať širokú škálu kvalitných kultúrnych aktivít, podporovať príležitosti pre všetkých zúčastňovať sa a vytvárať a posilňovať väzby medzi kultúrou a vzdelávaním, sociálnymi vecami, mestskou politikou, výskumom a inováciami.
Budovať kapacity na aktívnu činnosť na medzinárodnej úrovni v Európe i mimo nej
V kontexte globalizovaného sveta môžu mať európski kultúrni operátori úžitok zo spolupráce s partnermi z iných krajín vrátane krajín mimo Európy. Siete často poskytujú potrebnú podporu, ktorú kultúrne organizácie a odborníci potrebujú, aby mohli pôsobiť na medzinárodnej úrovni. Naopak, môžu byť tiež sprostredkovateľmi pri prinášaní odborných znalostí a kapacít do Európy z celého sveta.
Pri riešení tejto priority by návrhy mali budovať kapacitu organizácií a odborníkov z európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby boli (viac) aktívni na medzinárodnej úrovni, v rámci krajín zapojených do programu Kreatívna Európa i mimo nich, a prispievali k podpore medzinárodných kultúrnych vzťahov.
Projekty by mali podporovať rozširovanie európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov. Môžu to byť napríklad činnosti podporujúce medzinárodnú prítomnosť, marketing a budovanie značky alebo zabezpečovanie medzinárodného vytvárania sietí kultúrnych organizácií, výmena skúseností s kolegami, budovanie budúcej spolupráce vedúcej k realizácii miestnych projektov alebo posilňovanie prebiehajúca spolupráca. Návrhy by tiež mohli zvážiť spojenie s existujúcimi sieťami, projektmi alebo platformami pôsobiacimi v dotknutých oblastiach.
Projekty by mali posilniť predstavu globálnych spoločenstiev a podporiť a umožniť vyváženejšiu výmenu a spravodlivejšie pracovné podmienky pre odborníkov. V tejto súvislosti by mali splnomocniť umelcov a odborníkov, aby navrhovali kreatívne a hodnotné riešenia globálnych výziev, a zohľadňovať miestnu realitu.
Prispievať k Európskej zelenej dohode
S touto prioritou je cieľom zvýšiť kapacity kultúrnych a kreatívnych sektorov s cieľom prispieť k budovaniu odolnejších a udržateľnejších spoločností a podporiť potrebné prispôsobenie postupov v týchto sektoroch.
Zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia sú existenčnou hrozbou pre Európu a svet. Kultúrne a kreatívne odvetvia sú už súčasťou reakcie a začali experimentovať a prijímať prenosné, inkluzívne a udržateľné modely, aby bola výroba, distribúcia a prístup ku kultúre ekologickejšie.
Pri riešení tejto priority by návrhy mohli zahŕňať činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a / alebo budovanie kapacít, ktoré účinne pomáhajú kultúrnym subjektom pri prijímaní a podpore ekologickejších postupov a prispievajú k Európskej zelenej dohode a k ďalším iniciatívam, ako je Nový európsky Bauhaus, zmeniť kvalitu života občanov.
Pomôcť európskym kultúrnym a kreatívnym odvetviam plne využívať výhody nových technológií na zvýšenie ich konkurencieschopnosti
Digitálny vek predstavuje veľkú výzvu a príležitosť pre kultúrne a kreatívne odvetvia: digitálny posun – urýchlený pandémiou COVID-19 – prináša zmenu paradigmy, ktorá má výrazný vplyv na to, ako sa kultúrne statky vytvárajú, spravujú, šíria, sprístupňujú, spotrebované a speňažené a zmena hodnotových propozícií, ktoré prevládali v analogickej dobe. Digitalizácia uľahčila distribúciu kultúrneho a kreatívneho obsahu a služieb, ale tiež zintenzívnila cezhraničnú konkurenciu obsahu v globálnom meradle.
Správa údajov, umelá inteligencia, algoritmy a výpočty môžu navyše viesť ku koncentrácii a harmonizácii chutí a môžu mať negatívne dôsledky na kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. V tomto rámci môžu odvetvia významne prispieť ku kritickému, citlivému a na človeka zameranému prístupu k digitálnej transformácii.
V rámci tejto výzvy by návrhy mali budovať kapacity kultúrneho a kreatívneho sektoru na kritické a tvorivé využitie vyššie uvedených príležitostí a zmien vyvolaných digitálnou transformáciou. Cieľom digitálnej stratégie EÚ „Európa vhodná pre digitálny vek“ je dosiahnuť, aby táto transformácia fungovala pre jednotlivé odvetvia a pre ľudí.
Poznámka: Spôsob, akým sa projekty zameriavajú na všetky vyššie uvedené priority, bude hodnotený na základe kritéria „relevantnosť“.
Všetky projekty by mali obsahovať podloženú stratégiu a konkrétne podrobnosti o tom, ako plánujú implementáciu jednej alebo viacerých vyššie uvedených priorít.
K podaniu výzvy TU