Deadline: 16. apríl 2024, 17:00 hod.
Táto akcia podporí projekty, ktoré budú prekladať, publikovať, distribuovať a propagovať beletristické diela
Do 16. apríla 2024 môžete požiadať o financovanie prekladu, propagácie a šírenia európskych literárnych diel. Prostredníctvom tejto výzvy v hodnote 5 miliónov eur financuje Kreatívna Európa 40 projektov.
Prioritami sú: 
– posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskej literatúry, najmä podporovaním prekladov z menej používaných jazykov do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny (kastílčiny) a taliančiny
– oslovenie nového publika pre európske literárne diela v EÚ i mimo nej
– posilnenie konkurencieschopnosti knižného sektoru podporou
Činnosti, ktoré je možné financovať
Okrem prekladateľských, propagačných a distribučných činností (dovozná stratégia) môžu projekty obsahovať aj „vývozné“ činnosti medzi organizáciami, ktoré pomáhajú pri podpore predaja prekladových práv v Európe i mimo nej.
Kritériá oprávnenosti 
Oprávnení žiadatelia: vydavatelia alebo vydavateľstvá so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí sú aktívni vo vydavateľskom odvetví a ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky.
Deadline: 16. apríl 2024, 17:00 hod.
Kritériá výberu
Relevantnosť (30 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom je projekt: relevantný pre ciele a priority výzvy a má potenciál zvyšovať rozmanitosť európskej literatúry v cieľových krajinách; založený na dôkladnej a primeranej analýze potrieb a dopĺňa ďalšie
akcie; rieši prierezové problémy (rozmanitosť a začlenenie, rodová rovnosť a znižovanie vplyvu na životné prostredie); prináša európsku pridanú hodnotu (nadnárodný charakter EÚ) akcie a činnosti, ktoré dopĺňajú regionálne, národné a medzinárodné
a ďalšie programy a politiky Únie) a prispeje k šíreniu diel z menej používaných jazykov do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny alebo taliančiny.
Kvalita obsahu a aktivít (30 bodov):
Či je navrhovaná koncepcia a metodiky (vrátane redakčnej stratégie) vhodná na dosiahnutie cieľov projektu
Cieľové skupiny a ich úžitok z projektu; či je projekt konzistentný, koherentný a uskutočniteľný v rámci EÚ a navrhovaný časový rámec
Či má distribučná stratégia potenciál zabezpečiť ľahký prístup k preloženým dielam
Projektový manažment (20 bodov):
Projekt obsahuje účinné mechanizmy koordinácie medzi zúčastnenými organizáciami a navrhuje primerané riadenie činnosti
Rozpočet projektu je efektívny a vyčleňuje príslušné zdroje na každú činnosť (dostatočný / vhodný rozpočet na správnu implementáciu;
najlepšia hodnota za peniaze, spravodlivá odmena atď.)
Projekt zahŕňa príslušné projektové tímy, zamestnancov a externých pracovníkov, zdroje
Šírenie (20 bodov):
Toto kritérium zohľadní rozsah, v akom: projekt spúšťa zmeny a inovácie; komunikačné a diseminačné stratégie majú potenciál
osloviť nové publikum európskych literárnych diel a pozitívne ovplyvniť cieľové skupiny a zúčastnené organizácie, ako aj širšie subjekty komunity a zaručiť viditeľnosť programu Kreatívna Európa podporu
Návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie udržateľnosť projektu a jeho schopnosť mať trvalý vplyv a výsledky po ukončení akcie

ilustračné foto je z obálky knihy L. Mártona vydavateľstva Kalligram, preklad ktorého bol podporený v predchádzajúcom programovom odobí