DEADLINE: 18. 1. 2024, 17:00
Cieľom podpory Markets & networking je zlepšiť propagáciu európskeho obsahu na globálnom trhu a posilniť spoluprácu medzi všetkými časťami audiovizuálneho hodnotového reťazca pri spoločnej tvorbe a propagácii európskych audiovizuálnych diel.
O podporu môžu požiadať súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, nadácie aj konzorcium a iné organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.
Ciele
– zlepšiť inovačný aspekt existujúcich európskych trhov pre profesionálov a zvýšiť ich systémový vplyv;
– podporovať vytváranie sietí trhov;
– podporovať rozvoj networkingu medzi európskymi profesionálmi s cieľom spoluvytvárať seriály;
– podporovať udržateľnosť a proces ekologizácie trhov;
– zlepšiť konkurencieschopnosť, cirkuláciu a propagáciu európskych audiovizuálnych diel na medzinárodných trhoch;
– posilniť rozmanitosť a začlenenie na trhoch a v sieťach,
– zabezpečiť, aby európsky audiovizuálny priemysel v plnej miere využíval technologické a obchodné inovácie
Finančná podpora je určená na:
INDIVIDUÁLNE TRHY
Fyzické, online alebo hybridné trhy pre európskych odborníkov v audiovizuálnej oblasti (B2B)
– akcie zamerané na európskych odborníkov v audiovizuálnej oblasti, ktoré zvyšujú viditeľnosť, uľahčujú príležitosti na koprodukcie a predaj európskych audiovizuálnych diel na medzinárodných trhoch (napr. koprodukčné fóra, finančné iniciatívy, trhy s hotových dielami)
– činnosti a podujatia by sa mali prispôsobiť súčasným trendom na trhu a mali by zahŕňať inovatívny obsah (videohry, VR, XR, AI, cross-médiá), animáciu alebo žánrové audiovizuálne diela.
SIETE TRHOV
Networks of markets, organizované na tematickom alebo geografickom základe, aby zvýšili spoločný vplyv na audiovizuálny priemysel. Môžu preto pokrývať napr. niekoľko filmových trhov konkrétneho regiónu alebo napr. niekoľko trhov zameraných na konkrétne druhy diel (t. j. detský obsah, dokumentárne filmy, animácie, videohry, rozšírená realita, virtuálna realita) alebo oboje.
Činnosti 

Činnosti súvisiace s existujúcimi trhmi v rámci krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a mimo nich. Takéto činnosti budú zahŕňať propagačné činnosti bussines-to-bussines vrátane finančnej podpory tretím stranám zamerané na uľahčenie distribúcie európskych audiovizuálnych diel alebo výmeny najlepších postupov s osobitným zameraním na inovačné technológie a obchodné postupy. Podpora rozvoja networkingu medzi európskymi profesionálmi s cieľom spoluvytvárať seriály (Pilotná výzva Writing European).

alebo

Finančná podpora tretím stranám bude akceptovaná pri networkingových činnostiach organizovaných celoeurópskymi sieťami s cieľom uľahčiť distribúciu a cirkuláciu európskych A/V a/alebo kinematografických diel a vytváranie sietí európskych odborníkov.

Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 24 mesiacov.
Financovanie
Grant bude založený na rozpočte, podpora môže tvoriť 70% z uznateľných nákladov
Ako podať žiadosť?

Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie
VÝSLEDKY