DEADLINE: 12. 4. 2022 – 17:00

Cieľom podpory MEDIA 360° je využívať synergie medzi existujúcimi ekosystémami, rozvíjať potenciál ďalšej spolupráce, vytvárať vplyv v rámci hodnotového reťazca. Podpora je určená pre organizácie, ktoré vyvíjajú činnosti v niekoľkých oblastiach audiovizuálneho priemyslu.

Program má podporiť balík aktivít súvisiacich s uľahčením vytvárania a propagácie európskeho obsahu a/alebo zvládaním nových technológií alebo obchodných modelov pre audiovizuálny sektor. Činnosti budú prínosom pre celý hodnotový reťazec („Talenty a zručnosti“, „Trhy“, „Podpora medzinárodných koprodukcií“, „Inovatívne nástroje a obchodné modely“ a „Činnosti pre publikum“), musia ich realizovať uznávaní európski hráči, pripravení zaujať a prilákať veľkú európsku a medzinárodnú účasť. Žiadatelia musia byť schopní prezentovať globálnu integrovanú stratégiu, ktorá je základom balíka navrhovaných činností, a preukázať svoju silnú pridanú hodnotu a štrukturálny účinok pre celý európsky audiovizuálny priemysel. Iniciatívy sa zamerajú na posilnenie schopnosti vytvárať, produkovať a propagovať aktívnym prístupom vysokokvalitné európske diela vo všetkých formátoch a pre všetky platformy, aby boli schopné konkurovať na globálnom trhu.

Aké projekty môžu získať podporu
Projekty musia pokrývať činnosti aspoň v dvoch z nasledujúcich segmentov:

1) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje podpora „Talent a zručnosti“ v rámci programu Kreatívna Európa – MEDIA. Činnosti môžu mať formu školiacich kurzov a/alebo mentorských programov založených na inovatívnych metódach učenia, vyučovania, mentoringu a koučingu s využitím najnovších digitálnych technológií so silným zameraním na poskytovanie elektronického vzdelávania a vytváranie MOOC.
Dôležitá je spolupráca medzi hráčmi z rôznych skupín krajín s cieľom zabezpečiť prenos vedomostí a príslušné príležitosti a posilniť kapacitu odborníkov z krajín s nízkou produkčnou kapacitou.
Vítané sú školenia o udržateľnosti a riešeniach pre audiovizuálny priemysel, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

2) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje podpora „Trhy a vytváranie sietí“ v rámci programu Kreatívna Európa – MEDIA. Podpora sa predpokladá pre činnosti zamerané na prezentáciu európskych a medzinárodných koprodukcií (dlhometrážne, krátkometrážne filmy, TV, videohry, crossmediá), zľahčenie prístupu profesionálov z audiovizuálneho sektora na medzinárodné trhy, zvýšenie medzinárodnej cirkulácie diel všetkých formátov na všetky platformy.

3) Podpora medzinárodnej koprodukcie (koprodukčné fondy) (medzi spoločnosťami so sídlom v krajine zapojenej do programu Kreatívna Európa – MEDIA a spoločnosťami so sídlom v krajinách, ktoré nie sú zapojené v programe MEDIA). Finančná podpora tretím stranám, ktoré spĺňajú:
– produkcia celovečerných filmov a TV seriálov (vrátane dokumentárnych a animovaných)
– distribučné aktivity a propagačné stratégie pre medzinárodné koprodukcie, s cieľom zvýšiť cirkuláciu a návštevnosť
– projekty koprodukované medzi spoločnosťou sídliacou v členských krajinách MEDIA a spoločnosťou sídliacou mimo členskej krajiny (podané koproducentom z krajiny MEDIA, podiel koproducenta/ov z krajín MEDIA musí byť min. 20 % a max. 70 %)

4) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje podpora rozvoja a/alebo šírenia „Inovačných nástrojov a obchodných modelov“ s cieľom zvýšiť dostupnosť, viditeľnosť a publikum pre európske diela v digitálnom veku a/alebo prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a ekologizácii európskeho audiovizuálneho priemyslu.

5) Aktivity smerujúce na prácu s publikom – mechanizmy pre celoeurópsku spoluprácu s cieľom podnietiť záujem a zvýšiť vedomosti divákov o európskych filmoch a audiovizuálnych dielach vrátane špecifických programov zameraných na filmové dedičstvo. Projekty zvyšujúce prínos európskych audiovizuálnych diel (vrátane katalógov k vybraným filmom) v práci s publikom a filmovej výchove.

Oprávnený žiadateľ
Projekty musia predkladať audiovizuálne subjekty so sídlom v krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu MEDIA a sú vo vlastníctve priamo alebo s väčšinovou účasťou štátnych príslušníkov z týchto krajín.
Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje na úspešnú realizáciu projektov, tiež deklarované dostatočné spolufinancovanie. Organizácie participujúce na viacerých projektoch musia mať dostatočné kapacity na realizáciu všetkých predkladaných projektov.
Uchádzači musia mať know-how, kvalifikáciu a zdroje, aby uspeli pri realizácii projektov a prispeli svojim dielom (vrátane dostatočných skúseností s projektami porovnateľnej veľkosti a charakteru).

Trvanie projektu:
Projekty by zvyčajne nemali presiahnuť 36 mesiacov

Financovanie:
Rozpočet na výzvu je 20 000 000 EUR
Maximálne 70% uznateľných nákladov

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán).
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa (vypĺňa sa online)
Prílohy: PDF s informáciami

slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam