DEADLINY: 7. 12. 2023 17:00
14. 5. 2024 17:00

Webinár k výzve

Cieľom podpory financovania TV & Online Content je zvýšiť kapacitu audiovizuálnych producentov vyvíjať a produkovať silné projekty s významným potenciálom cirkulácie v celej Európe aj mimo nej. Uľahčuje aj európske a medzinárodné koprodukcie v televíznom a online sektore.

Tento podporný program má za cieľ posilniť nezávislosť producentov vo vzťahu k vysielateľom a digitálnym platformám. Zlepšuje spoluprácu medzi prevádzkovateľmi, vrátane nezávislých producentov, vysielateľmi, digitálnymi platformami a sales agentmi. Zvláštna pozornosť sa venuje projektom, ktoré predstavujú inovatívne aspekty v obsahu a financovaní a ktoré preukazujú jasnú väzbu na zamýšľané stratégie distribúcie.

Ciele
– posilniť produkciu vysoko kvalitných európskych diel pre lineárne a non-lineárne vysielanie vrátane digitálnych platforiem, ako aj zvýšenie počtu koprodukcií
– posilniť spoluprácu medzi prevádzkovateľmi z rôznych krajín zúčastňujúcich sa v programe MEDIA, vrátane spolupráce medzi vysielateľmi
– Nárasť publika pre európske diela prostredníctvom lineárneho a non-lineárneho vysielania vrátane digitálnych platforiem.

Oprávnený žiadateľ
Žiadateľ musí vlastniť práva k dielu.
Spoločnosť sa môže uchádzať o podporu v tej istej výzve s rôznymi projektami.
Spoločnosť sa teraz môže uchádzať o podporu vo viacerých výzvach určených na development v jednom roku. Podmienkou je, že ten istý projekt sa nesmie objaviť vo viac ako jednej žiadosti.
projektu sa musia zúčastniť minimálne 2 TV stanice alebo VoD platformy z 2 rôznych členských krajín MEDIA formou:
koprodukcie – práva na TV/VoD na max. 10 rokov
presale – práva na TV/VoD na max. 7 rokov
Účasť vysielateľov musí byť vyjadrená zmluvami alebo podpísanými záväznými listami, ktoré špecifikujú podmienky ich finančného zúčastnenia a zahŕňajú cenu licencie a dobu platnosti licencie. Listy, ktoré neobsahujú tieto povinné prvky, nebudú zohľadnené. Listy, ktoré preukazujú predbežný záujem, listy s úmyslom podliehajúce konečnej analýze a listy, ktoré súhlasia s možným nákupom diela po jeho vyhotovení, nie sú považované za záväzné záväzné listy.
minimálne 40 % financí musí byť zabezpečených z tretích zdrojov (TV stanice/VoD platformy, distribútor, verejný fond, súkromný investor); vlastná investícia producenta a koproducenta a požadovaný grant MEDIA nie sú pokladané za tretí zdroj
minimálne 50 % rozpočtu musí byť zabezpečený z európskych zdrojov členských štátov MEDIA
na výrobe diela sa musia výrazne podieľať profesionáli z členských štátov MEDIA
nakrúcanie môže začať až po podaní žiadosti
Prípustné projekty
primárne určené na televízne alebo online vysielanie
hrané filmy a seriály dlhšie ako 90 minút.
dokumentárne filmy a seriály dlhšie ako 50 minút.
animované filmy a seriály dlhšie ako 24 minút.
Financovanie
animovaný film alebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt
dokumentárny film alebo seriál – max. 300 000 EUR na projekt
hraný film alebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt (rozpočet na výrobu do 10 miliónov EUR), max. 1 milión EUR (rozpočet na výrobu 10 – 20 miliónov EUR), max. 2 milióny EUR (rozpočet na výrobu nad 20 EUR)
podpora môže tvoriť maximálne 20 % rozpočtu na výrobu
Ako podať žiadosť?

Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie
slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť
Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam

VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-TVONLINE