8. august, 9:30 – 19:00 hod.
Chcete získať granty z komunitárnych programov EÚ? Prečo je vhodné zapojiť sa do nich, čo môžete očakávať a akých najčastejších chýb sa treba vyvarovať? Naši lektori a odborníci s bohatou praxou vám odpovedia na vaše otázky.
Zuzana Duchová – 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.
Miroslav Poláček – 6 rokov skúseností v oblasti podávania a manažovania grantových projektov, manažér medzinárodných aktivít v Slovak Business Agency a Národný kontaktný bod programu Horizont 2020 pre Inovácie v MSP.
KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum – Coworking NPC, 
Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava
Kontakt: RPint@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.
Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II- BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
PODMIENKY – PODNIKATELIA:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku
– má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.