DEADLINE: 27. 4. 2023, 17:00
Výzva bude otvorená po 8. 12. 2022
Podpora medzinárodného predaja a cirkulácie nenárodných európskych diel na všetkých platformách (napr. kiná, online) so zameraním na malé aj veľké produckcie, a to aj prostredníctvom koordinovaných distribučných stratégií pokrývajúcich niekoľko krajín a nabádanie na používanie titulkov, dabingu prípadne použitie audiokomontára.

Schéma zameraná na podporu a posilnenie nadnárodnej distribúcie nenárodných filmov. Automatická podpora má formu dotácie pridelenej na základe výkazu vstupeniek predaných distribútorom na zahraničné európske filmy v predchádzajúcom období. Na základe predloženého výkazu je vypočítaný potenciálny grant, ktorý sa môže následne reinvestovať do koprodukcie, akvizície a propagácie na nový zahraničný európsky film.
 
Oprávnení žiadatelia
Žiadatelia musia byť európske distribučné spoločnosti registrované v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme Creative Europe MEDIA.
 
Prípustné projekty
Film musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– musí to byť hraný, animovaný alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút,
– rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2019,
– nesmie pozostávať z alternatívneho obsahu (opery, koncerty, vystúpenia, atď.), reklamného, pornografického alebo rasistického materiálu a nesmie obhajovať násilie,
– väčšinový producent alebo väčšinoví producenti diela musia mať sídlo v krajine zapojenej do podprogramu MEDIA. Produkčné spoločnosti sa budú považovať za producentov len vtedy, keď ako také budú uvedené v titulkoch. Do úvahy sa môžu brať aj ďalšie prvky, ako je kreatívna kontrola, vlastníctvo práv na využívanie hotového diela a podiel zo zisku, aby sa zistilo, kto je skutočným producentom.
– európsky film musí byť vyrobený s významnou účasťou profesionálov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi/obyvateľmi krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
 
Financovanie
Proces sa bude aj naďalej skladať z dvoch fáz: generovanie, reinvestícia. Distributér bude podávať len jednu žiadosť, bude mať jednu zmluvu s celkovou výškou potenciálneho fondu.
Generačná fáza – distributér sám vypočíta výšku plánovaného potenciálneho fondu na základe počtu predaných vstupeniek na zahraničné európske filmy počas obdobia od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (suma na jeden film sa vypočíta koeficientom prideleným podľa krajiny do výšky fixného stropu (pre Slovensko 16 000 predaných vstupeniek)). Žiadateľ musí k žiadosti predložiť výkaz predaných vstupeniek už potvrdený Ministerstvom kultúry SR.  Na základe výkazu je distribútorovi pridelená podpora.
Jedným z hlavných cieľov tejto výzvy je podporovať distribútorov, ktorý majú významný vplyv na marketing európskych filmov. Preto bol definovaný aj minimálny počet predaných vstupeniek, ktorý musí distributér za rok dosiahnuť, aby mohol žiadať o podporu. Pre Slovensko je to 5 000.

Fáza reinvestovania – podľa výšky potenciálneho fondu žiadateľ pripraví stratégiu na jeho použitie a rozpočet do maximálne 12 nenárodných európskych filmov.
Potenciálny fond môže investovať do:
1. Financovanie filmu
– koprodukcia nových nenárodných európskych filmov (t.j. filmy, ktoré nie sú dokončené k dátumu začiatku oprávnených nákladov).

2. Akvizícia
– investovanie do minimálnej garancie

3. Náklady na propagáciu, marketing a reklamu nenárodných európskych filmov

4. Náklady na propagáciu, marketing a reklamu nenárodných európskych filmov distribuovaných v online priestore

Aktivita 1 a 2 spolu sú oprávnené len do výšky 75 % celkových priamych reinvestícií
rozpočtu.
Vyššie uvedené oprávnené aktivity 1, 2, 3 a 4 nemôžu zahŕňať personálne náklady a náklady nacestovanie.
Projekty musia byť v súlade s politickými záujmami a prioritami EÚ. Finančná podpora tretím stranám nie je povolená.

Výška finančnej podpory:
maximálne 70 % oprávnených nákladov
maxmálne 1 000 000 EUR na projekt

Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 24 mesiacov.

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov ( (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán))
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie, potvrdenie o predaných vstupenkách odobrené príslušným orgánom

slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Preklad výzvy do slovenčiny
 
Informácie o výzve
 
Registrácia spoločnosti

Online prezentácia výzvy (ANG)

Výsledky výzvy Automatickej podpory kinodistribúcie EACEA 22/2019