DEADLINE: 14. 6. 2022, 17:00

Podpora distribúcie európskych filmov prostredníctvom sales agentov oprávnených producentom na predaj filmu. Na základe predchádzajúcich výsledkov je sales agentovi pridelený potenciálny fond, ktorý môže byť následne reinvestovaný do minimálnych garancií a distribúcie a propagácie nových zahraničných európskych filmov.

Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená sales agentom sídliacim v krajinách MEDIA a väčšinoví vlastníci sú občanmi týchto krajín.
Sales agent musí byť zmluvne oprávnený producentom na zastupovanie filmu v aspoň 10 krajinách MEDIA.
 
Prípustné projekty
Filmy, ktoré je možné využiť na generovanie potenciálneho fondu a na reinvestície, musia spĺňať nasledujúce podmienky:
– hrané, dokumentárne alebo animované filmy dlhšie ako 60 min.
– európske filmy (na výrobe filmu sa musia významnou mierou podieľať spoločnosti a profesionáli z krajín MEDIA)
– film nesmie byť vyrobený skôr ako v roku 2015

Dĺžka trvania projektu
24 mesiacov
 
Financovanie
20 000 EUR, ak sales agent v roku 2020 a/alebo 2021 zakúpil práva na 2 filmy a pokiaľ 2 európske filmy z jeho katalógu boli v roku 2020 a/alebo 2021 distribuované v 1 zahraničnom teritóriu
ďalšiu časť pomoci tvorí suma vypočítaná na základe výkazu predaných vstupeniek v rokoch 2020 a 2021 a suma vygenerovaná z 50 % priemeru predaných vstupeniek za roky 2018 a 2019 (platí len pre vstupenky už deklarované a schválené vo výzvach EACEA/27/2012 a EACE /2019)
max. 70 % oprávnených nákladov
max. 750 000 EUR na sales agenta
Potenciálny fond môže investovať do max. 5 rôznych filmov:
MG /zálohy na akvizície medzinárodných práv na nové zahraničné európske filmy (na minimálnu garanciu je možné využiť max. 75 % reinvestičného rozpočtu)
propagácia a marketing zahraničných európskych filmov

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.
 
Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie
 
slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Informácie o výzve
 
Registrácia spoločnosti