DEADLINE: 11. 4. 2024, 17:00

Prezentácia Networks of European Festivals

Siete európskych festivalov je program, ktorý bude poskytovať podporu koordinovaným/spoločným činnostiam medzi európskymi audiovizuálnymi festivalmi. Cieľom je zvýšiť záujem publika o nenárodný európsky audiovizuálny obsah, tiež jeho cirkuláciu a zviditeľnenie.

Oprávnený žiadateľ
Európske festivalové siete, ktoré premietajú značnú časť nenárodných európskych diel, ale zároveň si zachovávajú identitu a jedinečnosť profilu.

Prípustné aktivity
– Koordinované a spoločné aktivity zamerané na rozšírenie rozvoja publika a záujmu o európske filmy a audiovizuálne diela
– Koordinácia členov siete a aktivity súvisiace s jej trvalo udržateľným štruktúrovaným rozvojom (napr. spoločné podujatia, zdieľanie know-how a informácií, komunikácia medzi členmi)
– Koordinované a spoločné aktivity podporujúce udržateľné a environmentálne zodpovedné postupy
– Podpora audiovizuálnych festivalov, ktoré sa konajú v krajinách zapojených do programu MEDIA (prostredníctvom podpory tretích krajín)

Čo musia festivaly spĺňať?
– premietať európske filmy a audiovizuálne diela širokej verejnosti, akreditovaným medzinárodným profesionálom a tiež zástupcom médií.
– mať jasnú kurátorskú koncepciu, regulačnú a výberovú procedúru
– 50 % festivalového programu musí pozostávať z európskych nenárodných filmov z minimálne 15-tich členských štátov MEDIA, aspoň 3 z krajín musia byť krajiny s nízkou produkčnou kapacitou.
– Podporu môžu získať siete festivalov, ktoré sa skladajú z koordinátora a najmenej 3 ďalších členských organizácií.
Maximálne 20 % festivalov zapojených do siete (vrátane koordinátora) môže pochádzať z tej istej krajiny.
– Jeden festival môže byť členom maximálne 2 sietí.
Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje na úspešnú realizáciu projektov, tiež deklarované dostatočné spolufinancovanie. Organizácie participujúce na viacerých projektoch musia mať dostatočné kapacity na realizáciu všetkých predkladaných projektov.
Uchádzači musia mať know-how, kvalifikáciu a zdroje, aby uspeli pri realizácii projektov a prispeli svojim dielom (vrátane dostatočných skúseností s projektami porovnateľnej veľkosti a charakteru).

Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 24 mesiacov.

Financovanie:
– max. 90 % oprávnených nákladov
– max. 100 000 EUR na člena siete

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán).
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa (vypĺňa sa online)
Prílohy: PDF s informáciami

slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam

VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-FEST